Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeftijd noch kunne ontzag, hetgeen in de ergste oorlogen eene allerwreedaardigste zaak is". Iets dergelijks kan de bedoeling van den profeet geweest zijn. Maar anderen denken, dat hij eene geschiedenis verhaalt, die nergens anders wordt aangetroffen. Hoe dit zij, de profeet schijnt van een' veldslag te hebben gesproken, die in zijne dagen algemeen bekend was. Het gerucht er van was algemeen genoeg bekend, hetzij die slachting werd aangericht door Salmanezer, of door iemand anders, van wien geene melding is gemaakt. Wij zien dus de bedoeling van den profeet, doch wij kunnen heden niet eindigen.

Gisteren hebben wij het 14de vers van hoofdstuk X verklaard, waarin de profeet de wrake Gods over Zijn volk aankondigt, gelijk aan die, welke zij ervaren hadden, hetzij toen het land door het leger van Salmanezer werd verwoest, of toen er door iemand anders eene slachting werd aangericht. De woorden geven ons voorzeker te verstaan, dat een slag geleverd was te Arbel, eene stad, gelijk wij zeiden, in het Overjordaansche. Maar de profeet loont tevens aan, hoe afgrijselijk die slag was en hoe ontzettend de slag zou wezen, waarmede hij thans het volk dreigt door te zeggen, dat de moeder met geweld op hare kinderen werd geworpen. Tevens toont de profeet aan, dat de wrake Gods rechtvaardig zou wezen, omdat de Israelieten God met hunne bijgeloovigheden hadden getergd.

Dan wijst hij in het laatste vers de oorzaak aan, waarom de Heere zoo streng met Zijn volk zou handelen; en er moet'op zijne wijze van spreken wèl gelet worden. Alzoo, zegt hij, zal Beth-El u doen.

Maar hij voegt er bij : Vanwege de boosheid — van uwe boosheid. Sommigen geven deze verklaring: ,/Vanwege de boosheid van boosheid", waarmede een uiterste (van boosheid) is aangeduid, daar de Hebreen dikwijls den tweeden naamval in plaats van den overtreffenden trap gebruiken; doch het kan ook als eene eenvoudige herhaling beschouwd worden. ,/Dit zal wezen vanwege de boosheid — uwe boosheid, en het zal zoo zijn, opdat gij de schuld niet op iets anders zult kunnen werpen ; want gij zijt zelf de oorzaak van al het kwaad".

Eindelijk zegt hij : In een' morgen zal de koning Israels ten eenenmale afgesneden worden, of omkomende zal hij omkomen. Door deze woorden bedoelt de profeet, dat de Heere het. volk van Israël derwijze zal straffen, dat het duidelijk genoeg zal blijken, dat dit niet door den mensch of bij geval geschiedt, want de Heere zal dat koninkrijk, dat zoo wèl versterkt was, en zoo bloeiend was in macht en rijkdom, plotseling omverwerpen. In een morgen, of in een enkelen morgen, zal dus de koning Israels worden afgesneden. Sommigen lezen /,als de

Sluiten