Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zij zich wel moeten bekeeren. Zij nemen dan spanning voor twijfel, Mijn volk zijn in spanning, of onzekerheid ; dat is : zij redeneeren en redetwisten over het onderwerp als over eene duistere zaak, als Ik hen vermaan zich te bekeeren, en zij kunnen niet dadelijk tot een besluit komen wat te doen, maar hellen over nu eens naar deze, en dan weder naar eene andere meening, nu eens zijn zij geneigd tot het eene, en dan weder tot het andere, alsof dit onderwerp waarlijk door hen zoo gewikt en gewogen behoefde te worden. Hetgeen recht is, is toch waarlijk niet voor hen verborgen ; maar daar zij onwillig zijn, zoeken zij door allerlei uitvluchten naar eene reden tot veiontschuldiging voor hun' twijfel; want de profeten roepen tot hen, maar niemand prijst of verhoogt hen. Dat is de tweede uitlegging.

levens inoet er op gelet worden, dat het woord verschillend vertaald wordt; want de eersten zetten het over door „afwenden", of afkeeren, en de bijgevoegde jod moet dan passiet genomen worden, en hune afkeering van God aanduiden, omdat de Israelieten van Hem waren afgevallen, zoo als Hij in Jesaja 56, datgene het huis zijns gebeds noemt, waarin het volk placht te bidden. Volgens hen moet dan de afkeering van God in lijdelijken zin genomen worden, omdat het volk van Hem vervreemd was. Anderen vertalen het door bekeering." Maar de Hebreeuwsche geleerden zijn van oordeel, dat dit woord altijd in ongunstigen zin genomen moet worden, en verklaren dat het nergens iets anders beduidt dan rebellie en afval. Daar dit nu zoo is, ben ik geneigd het te beschouwen als afkeeren; en dan zal dus de tweede beteekenis, dat het volk beiaadslaagde of zij al ot niet naar de vermaningen der profeten zouden luisteren, geen stand kunnen houden.

Het komt mij ook voor dat hetgeen de profeet bedoelt verschilt van hetgeen, waarnaar ik in de eerste plaats heb verwezen als de meening van hen, die zeggen: Mijn volk zijn in spanning, of onzekerheid; dat is : zij kwellen zich angstig vanwege hun afval, omdat Ik hen straf wegens deze afvallig" heid, waardoor het gebeurd is, dat zij, Mij verlatende, naar hunne eigene verzinselen hebben gewandeld. Maar ik neem deze schriftuurplaats in een' anderen zin, gelijk ik reeds gezegd heb. Mijn volk blijft hangen; dat is: Mijn volk is niet slechts van mij afgeweken ; maar zij blijven als het ware hangen in hun afval. Hij zegt, dat zij bleven hangen, niet. dat zij bedroefd waren, of groote kwellingen leden, en hunne zaken in moeielijken, verwarden, of onzekeren toestand vonden; maar zij bleven hangen, omdat zij hardnekkig bleven; zooals wanneer men zegt, dat iemand aan iets blijft hangen, als hij er niet van losgemaakt kan worden. Dit hangen blijven is dus niets

Sluiten