Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontschuldigingen voor zich zeiven, en hoewel dit leugens zijn, vei beelden zij zich toch er veilig door te zijn tegen al de bedreigingen Gods, mits zij maar met iets, ik'weet niet waf, voor den dag komen, dat genoeg helpt. Daarom herhaalt de proleet, dat er in al hunne listige verzinselen niets dan leugen was. &

Dan dringt hij nog verder hierop aan, en zegt, dat het verwoesting was, dat is: de oorzaak van verwoesting. Dan belacht hij ten eerste het ijdele vertrouwen des volks, wijl zij dachten, dat zij de oogen Gods konden verblinden met hun ydele bedenkselen. „Dit is leugen», zegt hij, „dit is bedrog". Dan dringt hij nog meer aan, en zegt: „Dit is uw verderf: gij zult ten laatste bemerken, dat gij met uwe raadslagen niets dan verwoesting hebt gewonnen".

Waarom .J Omdat zij een verbond maakten. Ik houd deze laatste zinsnede voor verklarend ; want indien de profeet slechts in het algemeen had gesproken, dan zou de goddeloosheid des volks met genoegzaam zijn aangetoond ; en aan menschen, die zoo gerust zijn, moet het masker worden afgerukt, en hunne misdaden moeten blootgelegd worden, opdat zij zich mo°-en schamen; want zoo zij niet in het openbaar worden tentoongesteld m al hunne schandelijkheid, dan zullen zij zich immer in hunne schuilhoeken verborgen houden. Dat is de reden waarom de profeet hier inzonderheid wijst op hun bedroe, dat hij te voren reeds genoemd had. Zie, zegt hij, zij maken ver■ bond met den Assyrièr, en voeren hunne olie naar Eqypte ; dat is : aan den eenen kant maken zij jacht op de vriendschap van den Assyrier, en van den anderen kant zijn zij er op uit om de gyptenaren voor zich te winnen; ja zij sparen hun eigen goed met, want zij brengen geschenken om hen op hunne zijde te krijgen. Nu verstaan wij op wat wijze Israël leugen en verwoesting heeft vermenigvuldigd; want zij hebben zich in onwettige verdragen begeven. Maar waarom het onwettig voor hen was om bij de Assyriërs en de Egypfenars hulp te zoeken, ehben wij elders aangetoond, en het is niet noodig dit nog eens breedvoerig te herhalen; God wilde het volk onder zijne bescherming hebben ; en (oen God beloofde hunne veiligheid te beschermen had Zijne bescherming hun ook genoeg moeten zijn ; maar toen zij naar Assyrie gingen, was dit een duidelijk bewijs van hun ongeloof, want het was hetzelfde als te ontkennen dat de macht Gods hun genoeg was. En wij weten ook, dat de Israeheten nooit naar Assyrie of Egypte gingen dan wanneer zij den ondergang van hunne eigene broederen in den zin hadden, want zij hebben er dikwijls naar gestreefd om het rijk van Juda omver te werpen, zij zochten slechts naar bondgenooten om hunne wreedheid bot te vieren, Doch

Sluiten