Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar Ik heb de gezichten vermenigvuldigd ; niet slechts op ééne wijze heb Ik getracht u te vergaderen, maar Ik heb vele gezichten als opeengestapeld; en dan zegt Hij : In de hand der profeten heb Ik gelijkenissen gelegd; dat is: Ik heb op alle mogelijke wijze beproefd u tot eene goede gezindheid terug te brengen, want God spreekt naar de wijze der menschen. Hij zou dit wel door den verborgen invloed Zijns Geestes hebben kunnen bewerken, maar om alle verontschuldigingen van de menschen weg te nemen, is het genoeg het feit aan te voeren, dat zij het Woord Gods niet gehoorzamen, en zich Gode niet onderworpen en volgzaam aanbieden, als Hij hen door Zijne profeten vermaant tot bekeering. Het is dus eene opmerkenswaardige verzwaring van de zonde, als God klaagt, dat Hij al Zijne pogingen vruchteloos heeft aangewend om het verstrooide Israël te vergaderen, hoewel Hij daartoe onophoudelijk den arbeid Zijner profeten heeft gebruikt.

Maar ook tot ons kan heden dit verwijt gericht worden, ja, al wat de profeet tot hiertoe heeft gezegd, kan met volle recht tegen ons gekeerd worden. Want wij zien, hoe de wereld zich verhardt tegen alle vermaningen, en wij zien ook, hoe lang de Heere Zijne oordeelen nog uitstelt, en de menschen verdraagt, die met Zijne lankmoedigheid den spot drijven. Dezelfde verdorvenheid heerscht dus ook thans in de wereld, welke de profeet hier beschrijft. Daarenboven, God heeft ons niet maar verlost uit Egypte, doch uit de diepste hel, en wij weten, dat wij te dien einde door Christus verlost zijn, dat wij Gode gansch en al zullen toegewijd zijn, want Christus is gestorven en opgestaan uit de dooden, opdat Hij de Heere zal zijn van de levenden en de dooden. Maar wij zien, hoe groot de schaamteloosheid is der menschen, en hoe zij ongestraft zich verheffen tegen God. Wie onder ons gedenken, dat zij niet meer zich zelfs zijn, omdat zij door het bloed van Christus zijn gekocht ? Slechts weinigen denken hieraan. En niet slechts deze eenige, ware en eeuwige verlossing behoort in gedachtenis door ons gehouden te worden ; want de Heere heeft ons nogmaals verlost, toen wij in den afgrond van het pausdom waren verzonken, en dagelijks vernieuwt Hij dezelfde goedertierenheid over ons, en toch zijn wij zóó vergeetachtig, dat de genade Gods veelal niet door ons wórdt herdacht. Nu zien wij hoe noodig deze leer is ook voor onzen tijd.

Gelijk ik reeds gezegd heb, God laat daarenboven niet af van ons dagelijks op te wekken en aan te sporen; hij vermenigvuldigt profetieën en gelijkenissen; dat is: op allerlei wijzen schikt Hij zich naar ons, want door gelijkenissen verstaat Hij alle vormen van onderwijs. En ongetwijfeld zien wij God, als het ware Zich in Zijn Woord transformeeren, want

Sluiten