Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij spreekt niet overeenkomstig Zijne majesteit, maar naar Hii

want rif» |hgTSt V00'' °nZe bevatting en onze zwakheid; de Schrift geeft ons velerlei voorstellingen om ons het

aangezicht Gods te doen zien. Daar God zich nu voe°-t naar

®e ,°.nkuDkde. en onervarenheid, hoe groot is dan niet onze

ondankbaarheid, als daar geene vrucht uit voortkomt? Her-

'l?';''6" W,IJ rSKdKK8' dft dC P''°feet de menschei1 van zijn'tijd voortgaan - hebbe"de' °°k tot ons sP1>eekt- Laat ons nu

11. Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid, i) zij zijn enkel 1 ei ' **'' Gilgal offeren zy ossen, ja hunne altaren zijn als steenhoopen op de voren der velden.

. .1S-fene ^'?,nische vraag, als de profeet zegt: Is er onae-

van H ^ u '! 6n f!ij dr'jft den sPot met den waanzin \ au ^ hen, die zich verlustigden in zoo grove ondeugden, terwiil

hun eeredienst valsch en gansch ontaard was. Als zij wisten, hoe trouweloos zij waren jegens God, en een'eeredienst hadden angenomen, die gansch vervreemd was van Zijne wet. waren j c nog zoo hardnekkig, dat zij alle vermaningen trotscheTo atTezen" DaEU" ziJ dan nu zoo verblind waren in hunne • pUf ?'0 V1yaagt de Profeet hun ironisch : Is er ongerechtigheid ' J. waren er waai'lijk nog in twijfel over, of zii schuldig waren in Gods oogen, of zij in iets te berispen waren ?

scES VlJ ZVn ijdeJhekl' dat is: "H^veel schoon-

ynende uitvluchten zij ook zoeken, en hoe zij ook ontkennen

zich ,an kwaad bewust te zijn, en hoevele redenen zii ook

aanvoeien om te twijfelen, ten einde niet genoodzaakt te ziin

leTen.2™f°Ch' schuldiS aa°

i J3s /.o a hunne verklaringen en uitleggingen niets legelijks het zijn slechts bedekselen, die bij God niet gelden." Nu verstaan wij alzoo de bedoeling van den profeet.

Maar ongetwijfeld veroordeelt hij hier tevens hun' verdorven het6beT ; H°°r ^ ai" de Israelieten intusschen dachten Gode beter dan n' gdijk Wij Weten^ gehoorzaamheid is

vernntw™ .1 " 6 , P''°teet .SP''eekt hier dus in heftige

wiizen van tegen . a ® verdichte, of eigen verzonnene

Z ll eeredienst, uitgedacht en ingericht zonder en tegen

woorf ttVaD G°dS Wet" Maar' wiJ al met eeD enkel

vooid te kennen gaven, stelt hij ook hunne onnadenkendheid

ten toon, wijl zij zich inbeeldden wel te verontschuldigen te

~'jn, 'ndlen Z1J slechts op hunne goede bedoelingen kunnen

1) Calvijn, en ook andere Bijbelvertalers, bijv. de Eneelsehe vertilen dezen zin vragenderwijs : „Is er ongerechtigheid in Gilead ?"

Sluiten