Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de onreinheid der Heidenen, zoodat zij in niets van de Heidenen en ongeloovigen verschilden, die met de goede en gezonde leer niet bekend waren.

Voorts wordt ons hier ook nog geleerd, dat het geza°- van koningen, als zij sterk zijn in macht, van God komt,°want indien God geene vreeze en verschrikking bracht in de menschen, zou niemand het juk van een' ander willen aannemen, allen zouden^ ten minste met anderen gelijk willen wezen of de een zou zich boven den ander willen verheffen. Het is dus zeker, dat wanneer iemand boven velen uitsteekt in macht, di geschiedt door den verborgen raad Gods, die het gewone volk tot orde en wet dringt en maakt, dat zij geene gehoorzaamheid weigeren aan het gebod van een enkel man. Dat is het wat Hosea nu leert, als hij den stam van Efraïm verwytingen doet met betrekking tot deze vrees; want indien ülraim door zyne eigene macht vreeselijk, of geducht ware geweest, dan zou er voor de bestraffing van den profeet geene plaats zijn geweest; daar dit echter eene bijzondere gave van God was, zegt de profeet met recht, dat de stam van Efraïm in groote eer was, totdat zij in bijgeloovigheid waren vervallen. Laat ons nu voortgaan : —

2) En nu zijn zij voortgevaren te zondigen, en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedenwerk zijn : waarvan zij nochtans zeggen: De menschen, die offeren, zullen de kalveren kussen.

In dit vers doet de profeet de boosheid des volks sterker mtkomen, en zegt, dat zij niet slechts in een' dag de zuivere

' ,ngH uS J? Zijde hadden Seworpen, en zich in bijgegeloovigheden hadden verstrikt; maar dat zij zich in hunne verdorvenheid verhardden. Zij hebben, zegt hij, toegevoegd tot humie zonde en hebben van hun zilver een gegoten ding gemaakt. Gelijk wij boven aangetoond hebben: zij misbruikten'de gaven Gods door aan bijgeloof te wijden wat de Heere bestemd had tot hun gebruik. Het doel, waarmede God zilver gegeven

drHvf>n1 rr ^ dat de menschen handel zouden

aanwtnH e'kander> en het ook tot nuttige doeleinden zouden anwenden. Maar als zij zich van zilver goden maken, is er

baarhp-H ?WekkCn,de stomPzinnigheid in hunne ondankbaai heid, want zij verkeeren de orde der natuur en verbeten

hr„ik n k-6n afde'i d°el is gegeven, namelijk tot hun geDaarbij geeft de profeet ook, te kennen, dat de Israe-

Sluiten