Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verblind door dwaasheid, want zij houden de vrucht terug in het lichaam, en doen geene poging, zoodat deze barensnood hun eindelijk noodlottig zal worden. Waarom P Omdat zij geene poging doen om het kind voort te brengen.

Door deze zinnebeeldige voorstellingen wijst de profeet ongetwijfeld op de handnekkigheid des volks; want toen zij zich onder de machtige hand Gods behoorden te verootmoedigen, hebben zij, naar wij weten, zich tegen alle straf en kastijding veihaid. Dewijl dan dit volk, als het ware, knaagde op het gebit, en intusschen hun hart verhardden, deels door hun woesten aard, deels door stompzinnigheid, en deels door wanhoop, was het niet te verwonderen, dat de profeet hen een onwijs, waanzinnig volk noemt, want zij bleven in de kindergeboorte staan ; dat is : zij deden geene poging om aan het gewenschte einde van hunne rampen te komen. Want als de Heere ons beproeft en wij breugen voort, dan is dit voortbrengen onze verlossing. En hoe kan er nu verlossing wezen, tenzij wij ons zeiven haten vanwege onze zonden, ons hart tot God opheffen, en aldus den weg openen voor Gods genade ? Maalais wij door onze woestheid en domheid God weerstaan, dan is dit hetzelfde, alsof iemand eiken toegang afsloot. Nu zien wij hoe gepast het beeld is, door den profeet gebruikt, als hij zegt, dat het volk waanzinnig was, want toen de tijd van het baren gekomen was, bleven zij staan in de kindergeboorte, dat is : bij de opening van de baarmoeder, want dat is het wat de profeet met dit woord bedoelt. Daar zij dus reeds bij het openen staan bleven, en, als het ware, iedere poging terughielden, alle streven nalieten, moesten zij wel omkomen. Nu zien wij wat de hardnekkigheid der menschen voortbrengt, als zij zich verharden, en hun hart, hun' geest, al hunne vermogens en krachten binnen enge grenzen samentrekken. Want als eene vrouw in het baien geene kracht aanwendt, dan zoekt zij moedwillig haar dood, en hetzelfde doen zij, die zich verharden onder elke straf, en inzonderheid als de tijd der geboorte daar is, en hierop heeft dit woord „uitbreken" betrekking; want als de Heere ons slaat, niet eenmaal, maar voortdurend, zoodat wij öf ons moeten bekeeren, öf omkomen, dan is de tijd rijp om voort te brengen : want dan brengt God ons tot het uiterste, en er rest ons niets dan ons te verootmoedigen onder Zijne machtige hand, of om te komen. Die toestand nu wordt door den profeet het ,/uitbreken" genoemd, waarin hardnekkige menschen blijven staan, die God niet willen gehoorzamen. Het is noodig om met deze verzen de twee volgende saam te voegen; dit zal ik morgen doen.

25

Sluiten