Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangenomen, dat dit gezegd is in den naam van Christus : ,/Uit de hand des grafs zal Ik hen verlossen". Tevens hebben zij gedacht — met al te veel spitsvondigheid — dat het graf, of de hel, genomen is voor de pijniging waarmede de verworpenen gestraft worden, of wel voor de plaats zelve, waar zij die pijniging ondergaan ; maar in die verschillende bewoordingen spreekt de profeet van dezelfde zaak, en die eigenaardigheid van den Hebreeuwschen stijl is wel bekend. Het graf is hier dus niet iets anders dan de dood ; hoewel Hieronymus zich alle moeite geeft om te bewijzen dat het graf gansch wat anders beteekent dan de dood; maar alles wat hij hieromtrent zegt is beuzelachtig. Zij hebben zich dus vergist ten opzichte van deze woorden. Voorts hebben zij bij de woorden van den profeet: tflk zal uw verderf zijn, o hel (of graf") het woord angel ingelascht, en dit dan allegorisch op Christus toegepast, dat Hij was als een haak ; want gelijk als een worm, die aan den haak is vastgehecht, door een' visch ingeslikt zijnde, zijn dood wordt, zoo is ook Christus, zeggen zij, toen Hij in het graf werd gelegd, een doodaanbrengende angel geworden, want gelijk de visch gevangen wordt door den haak, zoo is de dood gevangen door het lokaas van den dood van Christus. En deze ijdele spitsvondigheden zijn met groote instemming ontvangen geworden ; vandaar dat onder het gansche Pausdom als ontwijfelbare, Goddelijke waarheid is aangenomen, dat Christus de angel is geweest van den dood. Zoo iemand echter de woorden van den profeet nauwkeurig nagaat, dan zal hij zien, dat zij op onwetende en schandelijke wijze het getuigenis van den profeet misbruikt hebben. En wij moeten er zeer bijzonder zorg voor dragen, dat de bedoeling van de Schrift zuiver en ontwijfelbaar bewaard blijft.

Maar laat ons zien hoe geantwoord moet worden op het zeggen dat Paulus deze Schriftuurplaats heeft aangehaald. Dat antwoord is niet moeielijk. De apostelen voeren niet altijd onbewimpeld Schriftuurplaatsen aan, die zij in haar geheel toepassen op het onderwerp, dat zij behandelen ; soms maken zij slechts eene toespeling op een enkel woord, of passen bij wijze van vergelijking eene passage toe op de zaak, waarvan zij spreken, en soms voeren zij passages aan bij wijze van getuigenis. Als nu de apostelen de getuigenissen der Schrift gebruiken, dan behoort werkelijke waarheid onderzocht en nagegaan te worden ; maar als zij zinspelen op een woord, dan is het niet noodig een nauwlettend onderzoek in te stellen ; en als zij eene Schriftuurplaats aanhalen bij wijze van vergelijking, dan is het eene al te groote angstvalligheid om te onderzoeken hoe alle deelen met elkander overeenkomen. Nu is het volkomen duidelijk, dat Paulus in 1 Corinthe XV het

Sluiten