Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der wereld en hare herstelling na den val hadden vernomen. Zoo is het gekomen, dat geen enkel volk, het geslacht van Abraham uitgezonderd, gedurende twee duizend jaren heeft geweten, uit welke bron het was gesproten, of wanneer het menschelijk geslacht zijn aanvang had genomen. Want dat koning Ptolomeus eindelijk de boeken van Mozes in het Grieksch heeft laten vertalen, was (nl. voor dien tijd) een werk, dat meer den naam verdient van lofwaardig te zijn dan profijtelijk. Het licht, dat hij gepoogd heeft uit de duisternis te voorschijn te brengen, bleef toch verborgen, verstikt zijnde door de luiheid der menschen. En hieruit kan men gemakkelijk opmaken, dat zij in plaats van alle geesteskrachten in te spannen, om den Schepper der wereld te leeren kennen, veeleer uit kwaadwillige goddeloosheid naar moedwillige blindheid hebben gestreefd. Intusschen bloeiden de edele wetenschappen, beroemde geesten ontwikkelden hun kracht, en allerlei onbeduidende werken werden uitgegeven. Over de schepping der wereld bleef echter het diepste stilzwijgen bewaard. Zelfs Aristoteles, de voornaamste wijsgeer, die in scherpzinnigheid en kennis alle anderen overtrof, betoogde, dat de wereld eeuwig was, en gebruikte al zijne schranderheid, om God van Zijne Eer te berooven. En hoewel Plato, zijn meester, een weinig godsdienstiger was, en eenige blijken geeft van diepere kennis, zoo zijn toch de beginselen der waarheid, die hij aanstipt, zoo mager, en hij bederft ze met zoovele verzinselen, dat deze zelfuitgedachte manier van onderwijzen, meer schade dan voordeel doet. Wat nu diegenen betreft, die zich toegelegd hebben op het beschrijven der geschiedenis, zij zijn mannen geweest van vernuft en ervaring in de wetenschap. Uit Volle borst roemen zij, dat zij getuigen zullen zijn der hoogste oudheid. En toch, voordat zij zich op den tijd van David kunnen beroepen, vermengen zij hun werk met eenen veelvuldigen en troebelen droesem. Zoodra zij hooger willen opklimmen, brengen zij eenen grooten hoop leugens bij. Zoover is het er van af, dat zij door een zuiver en duidelijk aaneengeschakeld verhaal komen tot het eerste ontstaan der wereld. Dat zij niet hebben willen weten, wat niet ver te zoeken was, zoo zij slechts lust hadden gehad, om zich toe te leggen op het vernemen der waarheid, daarvan zijn de Egyptenaren een duidelijk bewijs. Ofschoon het licht van Gods Woord vlak voor hunne oogen was ontstoken, verzonnen zij toch schaamteloose

Sluiten