Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Hij dit aan ons kan schenken zonder zon en maan. Voorts is het zeker uit het verband, dat het licht zóó is geschapen, dat het met de duisternis afwisselde. Maar men kan vragen : Waren over den geheelen omtrek der wereld licht en duisternis om beurte, of besloeg de duisternis den halven aardbol, terwijl elders het licht uitstraalde ? Dat de opvolging afwisselend was, is buiten twijfel; maar of het overal tegelijk dag en nacht was, dit wil ik liever in 't midden laten, en 't is ook niet noodzakelijk dit te weten.

4. En God zag het licht. Hier wordt God door Mozes ingevoerd, als beschouwende Zijn werk, om daarvan te genieten. Maar dit geschiedt om onzentwil; opdat wij zouden leeren verstaan, dat God niets heeft gedaan zonder een bepaalde reden en plan. Maar het past niet om Mozes' woorden zoo op te vatten, alsof God toen Zijn werk als goed begon te kennen, nadat het was gemaakt; maar de zin is, dat het werk, gelijk het thans door ons wordt aanschouwd, door God is goedgekeurd. En daarom blijft ons niets over, dan te berusten in dit oordeel Gods. En deze aanmaning is zeer nuttig. Want daar de mensch al zijne zinnen moet inspannen om de werken Gods te bevatten, zien wij, hoe groote willekeur hij zich veroorlooft, als hij ze gaat beschimpen.

5. En God noemde het licht. Dit beteekent: God wilde, dat er eenige afwisseling van dag en nacht zou zijn, hetgeen ook spoedig gevolgd is, toen de eerste dag was geëindigd. Want God nam de aanschouwing van het licht weg, opdat de nacht den aanvang van eenen anderen dag zou mogelijk maken, 't Geen Mozes zegt, kan echter op tweeërlei wijze worden opgevat, 't Kan zijn, dat het de avond en morgen geweest is van den eersten dag, of dat met avond en morgen de eerste dag voltooid werd. Welke van beide meeningen men ook kiest, de zin blijft dezelfde. Want zijne bedoeling is eenvoudig, dat de dag met deze beide gedeelten is beëindigd. Voorts laat hij den dag aanvangen met den avond, volgens de gewoonte van zijn volk. Of deze volgorde de beste en de wettige is, alle twist hierover leidt tot niets. Wij weten, dat in tijdsorde de duisternis den voorrang heeft gehad. Toen God het licht introk, was dit een sluiten van den dag. Ik twijfel niet, of de oudste vaderen, voor wie het vallen van den avond het einde van den dag en het begin van den volgenden was, hebben zich hierop beroepen. Toch wilde

Sluiten