Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mozes hier geene wet voorschrijven, welker overtreding zonde zijn zoude, maar hij richt zijn verhaal in (gelijk reeds gezegd is) naar de overgeleverde gewoonte van zijnen tijd. Het is daarom dwaas van de Joden, alle manieren van anderen te veroordeelen, alsof God de hunne alleen had ingesteld. Maar even onzinnig is het van anderen te beweren, dat de door Mozes aanbevolene tijdrekening verkeerd is.

De eerste dag. Hier wordt openlijk de dwaling weerlegd van hen, die zeggen, dat de wereld op een enkel oogenblik is geschapen. Het is eene al te gewelddadige spotternij, te zeggen, dat Mozes ter wille van zijn verhaal in zes dagen verdeelt, wat God op één oogenblik voltooide. Veeleer heeft God zelf, willende Zijne werken regelen naar de bevatting der menschen, een tijdvak van zes dagen voor zich genomen. De oneindige heerlijkheid Gods, die zich hierin ten toon spreidt, zien wij zoo licht voorbij. En vanwaar komt dit anders, dan door onze traagheid om Zijne grootheid te verbreiden, terwijl de ijdelheid van ons verstand ons intusschen elders henenlokt ? Tot verbetering van dit kwaad heeft God het meest gepaste geneesmiddel aangewend, door de schepping der wereld in zekere afdeelingen te onderscheiden, om onze aandacht te trekken, en als 'tware met geweld tot stilstaan te dwingen.

Zeer dom is het, dat men tot staving van dit verzinsel eene plaats aanhaalt uit de Spreuken (hoofdst. 8 vs. 1.) „Die eeuwig leeft, heeft alles tegelijk geschapen". Het Grieksche woord Kflii/if, dat daar gebruikt is, heeft eene gansch andere beteekenis en ziet niet op den tijd, maar op het geheel der dingen.

6. Er zij een uitspansel. Het werk van den tweeden dag is de ledige ruimte langs den omtrek der aarde, opdat hemel en aarde zich niet zouden vermengen. Deze vermenging zou het kenmerk van de hoogste wanorde zijn, en daarom moet deze scheiding van groote waarde geacht worden. Voorts omvat het woord JTpl niet slechts de geheele luchtstreek maar de geheele opene ruimte boven ons, gelijk het woord „hemel" door de Romeinen soms wordt gebruikt. Zoo wordt de gesteldheid van hemel en lucht beide JTRl genoemd. Maar nu eens beteekent het beiden tegelijk, dan weer een van beiden, gelijk uit het vervolg nog duidelijker zal worden. Ik weet niet, waarom de Grieksche overzetters hebben goedgevonden te vertalen; trrepé^^x „ledige ruimte". De Latijnsche overzetters zijn hen hierin

Sluiten