Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagevolgd door te vertalen „firmament". Letterlijk staat hier toch „uitspansel". Hierop doelt ook David in Ps. 104 vs. 2, als hij zegt, dat de hemelen door God zijn uitgespannen als een gordijn. Vraagt iemand, of die ledige ruimte niet eer bestond, dan antwoord ik, dat al namen de wateren niet alle ruimte in, nu voor 'teerst toch de afstand werd geregeld. Te voren bestond er eene ongeordende vermenging.

Een bijzonder doel beoogt Mozes met de uitdrukking : „opdat het scheiding make tusschen wateren en wateren". Deze woorden leveren eene groote moeilijkheid op. Dat er boven de lucht nog wateren zouden zijn, is immers in strijd met de algemeene opinie en geheel ongelooflijk ? Daarom nemen sommigen de toevlucht tot zinnebeeldige voorstelling, en denken aan de engelen. Doch ten onrechte doen zij dit; want dit is voor mij een vaste grondstelling, dat hier alleen over de zichtbare gedaante der wereld wordt gehandeld. Laat elk, die wil, de sterrekunde en andere verborgene wetenschappen uit iets anders leeren. Hier wilde Gods Geest elk zonder onderscheid onderwijzen, en wel op die manier, dat van deze geschiedenis der schepping naar waarheid geldt, wat Gregorius valschelijk en verkeerd zegt van de beelden en schilderijen, dat het een boek der leeken is. Derhalve dient alles, wat Mozes verhaalt, tot opsiering van dit schouwspel, dat hij ons voor oogen schildert. En daaruit besluit ik, dat hier wateren bedoeld worden, die zelfs onervarenen en ongeleerden zien kunnen; want wat sommigen zeggen, dat zij door het geloof verstaan, hetgeen zij hier lezen aangaande wateren boven den hemel, daar zij die niet kennen, is niet in overeenstemming met de bedoeling van Mozes.

Aangezien de kwestie open en bloot ligt, is elk verder onderzoek overbodig. Wij zien de in de lucht hangende wolken zoover boven onze hoofden uitsteken, dat zij ons ruimte laten om te ademen. Zij die ontkennen, dat dit door de bewonderenswaardige voorzienigheid Gods geschiedt, zijn opgeblazen door de ijdelheid van hun verstand. Wij weten immers, dat de regen op natuurlijke wijze ontstaat, doch de zondvloed heeft genoegzaam aangetoond, hoe spoedig wij door den neerslag der wolken overstelpt zouden zijn, zoo niet door Gods hand de sluizen des hemels waren -gesloten. Ook vermeldt David niet zonder reden dit onder de wonderen Gods, dat Hij op de wateren het funda3

Sluiten