Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst dus heeft God gerust, vervolgens heeft Hij die rust gezegend, opdat ze door alle eeuwen onder de menschen heilig zou zijn, of liever, elke zevende dag heeft Hij aan de rust gewijd, opdat Zijn voorbeeld een eeuwigdurende regel zou zijn. Altoos moet het doel in 't oog worden gehouden; want God beval maar niet eenvoudig, dat de mensch op eiken zevenden dag niets zou doen, alsof Hij behagen schiep in ledigheid, maar opdat hij, van alle andere zorgen ontslagen, vrijer zijn geest tot den Schepper der wereld zou opheffen.

Kortom, dit is eene heilige roeping, die de menschen aan de beslommeringen der wereld ontrukt, en hen geheel aan God toewijdt. Maar wijl de menschen zoo traag zijn om Gods rechtvaardigheid, wijsheid en kracht te roemen en zijne weldaden te overdenken, dat zij, schoon ernstig vermaand, toch gevoelloos zijn, is door het voorbeeld Gods een sterke prikkel er bij gevoegd, en het bevel aangenaam gemaakt. Want God kan ons niet vleiender lokken tot gehoorzaamheid, noch krachtiger opwekken dan doordat Hij ons noodigt en aanspoort Hem na tevolgen. Voorts moet men weten, dat deze oefening niets slechts voor een tijd of volk, maar voor het geheele menschelijke geslacht is. Later is in de wet een nieuw voorschrift over den Sabbath gegeven, dat in 't bijzonder was voor de Joden en wel voor een tijd, want dit was een wettelijke plechtigheid, de geestelijke rust afschaduwende, waarvan in Christus de werkelijkheid is verschenen. Aldus getuigt God meermalen, dat Hij hierin aan Zijn oud volk een symbool der heiligmaking heeft gegeven. En daarom, als wij hooren, dat de Sabbath met Christus komst is afgeschaft, moet de onderscheiding worden toegepast, wat behoort tot de blijvende regeling van het menschelijke leven, en wat eigen is aan de oude schaduwen, welker gebruik is afgeschaft, toen de vervulling is gekomen. De geestelijke rust is de dooding des vleesches, zoodat de kinderen Gods niet meer zichzelven leven, noch aan eigen wil toegeven.

Dat de sabbath deze afschaduwde, is tijdelijk geweest, zeg ik, hetgeen echter van den beginne den menschen was bevolen, n.1. zich te oefenen in den dienst van God, behoort rechtens tot het einde der wereld te duren.

Dat Hij geschapen had, om te voltooien. Hier beuzelen de Joden dwaselijk op hunne gewone manier, dat God door den laten avond verhinderd, eenige wezens onvoltooid heeft

Sluiten