Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boom begeerlijk om verstandig te maken, en zij nam van zijne vrucht en at, en zij gaf dien aan haren man, die bij haar was, en hij at ook.

7. Toen zijn hun beider oogen geopend, en zij begrepen, dat zij naakt waren, en zij vlochten vijgenblaren en maakten zich schorten.

8. Zij nu hoorden de stem van den Heere God, wandelende door den hof, aan den wind des daags, en

Adam en zijne vroüw verbergden zich van het aangezicht van den Heere God, in 't midden van de boomen des hofs.

9. En de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij ?

10. En hij zeide, ik hoorde Uwe stem in den hof, en ik vreesde, omdat ik naakt ben, daarom heb ik mij verborgen.

11. Toen zeide Hij : Wie heeft u aangewezen, dat gij naakt zijt? Of hebt gij gegeten van dien boom, waarvan Ik gezegd heb, dat gij daarvan niet zoudt eten ?

12. En Adam zeide : De vrouw, die Gij mij gegeven hebt, om bij mij te zijn, die gaf mij van den boom en ik at.

13. En de Heere God zeide tot vrouw, waarom hebt gij dit gedaan ? En de vrouw zeide: de slang heeft mij verleid en ik heb gegeten.

14. En God zeide tot de slang : Omdat gij dit gedaan hebt, vervloekt zult gij zijn boven alle vee en boven alle gedierte des velds, op uwen buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen van uw leven.

15. En Ik zal vijandelijkheden zetten tusschen u en de vrouw, en tusschen uw zaad en haar zaad ; dat zal u verwonden aan den kop, en gij zult het verwonden aan de keel.

16. Tot de vrouw zeide Hij : Ik zal bovenmate uwe smart vermeerderen, en uwe dracht; met smart zult gij kinderen baren, tot uwen man zal uwe begeerte zijn en hij zal over u heerschen.

17. Maar tot Adam zeide Hij: Omdat gij hebt geluisterd naar de stem uwer vrouw, en hebt gegeten van den boom waarvan ik u had onderricht, zeggende : „gij zult van

Sluiten