Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was de allerbeste bewaker van 't hart en de zinnen. Nu, nadat het hart van 't geloof en de gehoorzaamheid aan het woord is afgevallen, bederft het tegelijk alle zinnen, en de verkeerdheid is door alle deelen, zoowel van de ziel als van 't lichaam, verspreid. Dit is dus het teeken van den goddeloozen afval, dat de vrouw den boom goed oordeelt tot spijze, dat zij begeerig zich vermaakt in zijn aanblik, dat zij zich wijs maakt, dat hij begeerlijk was, om verstand te bekomen, terwijl zij tevoren honderden malen met vrijen en bedaarden blik hem was voorbijgegaan. Want nu de teugel is afgeworpen, wordt zij driest en onmatig geslingerd in het gemoed, en het lichaam sleept zij met zich tot dezelfde bandeloosheid. L,13C'.nL' kan tweeledig worden uitgelegd, n.1. dat de boom begeerlijk was om aan te zien, of om verstand te geven. Dit laatste neem ik het liefste aan, omdat het beter beantwoordt aan de beproeving,

En zij gaf ook aan haren man, die bij haar was. Uit deze woorden gissen sommigen, dat Adam tegenwoordig is geweest, toen de vrouw werd beproefd, en door de slang werd overreed, hetgeen in geen enkel opzicht geloofwaardig is. Toch kan 't gebeurd zijn, dat hij spoedig daarbij kwam, ja dat vóórdat de vrouw de vrucht des booms proefde, zij het met de slang gehoudene gesprek verhaalde, en met hetzelfde bedrog, waarmee zij was bedrogen, hem heeft verstrikt.

Anderen laten het partikel IT3J? slaan op den huwelijksband, hetgeen men ook kan aannemen. Omdat echter Mozes eenvoudig verhaalt, dat hij, na uit de handen der vrouw de vrucht te hebben genomen, ook at, wordt algemeen deze meening aangenomen, dat hij meer door hare verleiding is overrompeld dan overreed door Satans bedrog. Tot dit einde wordt aangevoerd dén tekst van Paulus : „Adam werd niet bedrogen maar de vrouw" 1 Tim. 2 vs. 14, maar Paulus spreekt daar slechts vergelijkenderwijs, om aan te toonen, dat de oorsprong des kwaads van de vrouw is gekomen. Dus niet zoo zeer om de vrouw ter wille te zijn, heeft hij de hem gestelde wet overtreden, maar door haar tot de verderfelijke begeerlijkheid aangetrokken, werd hij medegenoot van denzelfden afval. En ook Paulus zegt elders, dat niet door de vrouw, maar door Adam zelf de zonde in de wereld is gekomen Rom. 5 vs. 12. Ververvolgens toont het verwijt, dat een weinig verder volgt: „Zie de mensch is geworden als één van Ons" duidelijk, dat hij

Sluiten