Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervloekt zijt gij boven al'e vee. Die vervloeking Gods is nog van kracht in de slang, zoodat zij verachtelijk is en ternauwernood geduld wordt door den hemel en de aarde, en een leven leidt, dat schadelijk is en vol van voortdurende verschrikkingen, kortom, zij is niet slechts gehaat bij ons, als de hoofdvijand van het menschelijk geslacht, maar ook leeft zij afgezonderd van de andere dieren en voert eenigermate oorlog met de natuur.

Dat zij te voren mak geweest is hebben wij gezien, want de vrouw ontvluchtte haren vertrouwelijken omgang niet. Doch het volgende heeft meer moeilijkheid in zich, omdat datgene wat God tot straf oplegt, haar van nature eigen schijnt te zijn, n.1. dat zij op haren buik zou kruipen en stof zou eten. Deze bedenking heeft enkele geleerden en scherpzinnige menschen bewogen om te zeggen, dat de slang vroeger, voordat Satan haar misbruikte, gewoon was rechtop te loopen. Overigens ligt er niets ongerijmds in, als wij toestemmen dat de slang andermaal wordt verwezen naar den staat, waaraan zij van nature reeds was onderworpen. Want zoo toch moest zij vernederd worden, omdat zij tegen Gods Beeld zich had verheven, 't Is alsof gezegd werd : Gij, ellendig en akelig dier, hebt U vermeten u te verheffen tegen den mensch, dien ik de heerschappij der geheele wereld had opgedragen, alsof het u paste, schoon gij aan de aarde zijt verbonden, tot den hemel op te klimmen. Derhalve tot de plaats waarvan gij hebt getracht af te wijken, breng Ik u terug, opdat gij zoudt leeren tevreden te zijn met uw lot, en niet meer buiten de orde te gaan tot nadeel des menschen. Intusschen wordt zij aldus terug geroepen van haren overmoed, tot haren gewonen gang, dat zij tegelijk ook tot eenige schande wordt veroordeeld. Stof te eten, is het teeken van een lage en gemeene natuur. M. i. is dit de eenvoudige zin, die ook door Jesaja's getuigenis wordt gestaafd in hoofdstuk 65 vs. 25. Want terwijl hij de volle herstelling der zuivere en goed geordende natuur belooft onder Christus heerschappij, vermeldt hij onder anderen, dat het stof der slang tot brood zal zijn. Daarom is er geen reden, om eene buitengewone verandering te zoeken in de bijzonderheden, welke Mozes hier verhaalt.

15. Ik zal vijandschap zetten. Ik versta eenvoudig hierdoor, dat er altoos vijandschap en strijd zal zijn tusschen het

Sluiten