Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenschap van man en vrouw, die, op zichzelve beschouwd, schaamtevol is.

De onreinheid der gemeenschap moet echter onder de vruchten der zonde geteld worden, wijl ze uit onmatige lust wordt geboren. Al zegt Mozes niet uitdrukkelijk, dat Kain en Abel tweelingen geweest zijn, zoo komt het mij toch waarschijnlijk voor. Want nadat hij heeft gezegd, dat uit de eerste zwangerschap Heva haren eerstgeborene heeft gebaard, voegt hij even daarna er aan toe, dat ze ook den andere heeft gebaard. Tweemaal het baren vermeldende, spreekt hij dus slechts van ééne zwangerschap. Laten zij, die anders oordeelen, zich houden aan hunne meening. Mij schijnt het toe in overeenstemming te zijn met de rede, dat, wijl de wereld met inwoners moest vervuld worden, niet alleen Kain en Abel uit ééne bevruchting zijn voortgebracht, maar ook nog zeer velen daarna, zoowel mannen als vrouwen.

Ik heb eenen man gekregen. Het woord, dat Mozes hier gebruikt, beteekent zoowel verkrijgen als bezitten. Het doet echter weinig toe aan dit verband, hoe men 't ook neemt. Men moet ook meer daarop den nadruk leggen, waarom zij zegt, dat zij heeft gekregen (ilin^nX) „aet Jahwe". Enkelen lezen „met den Heere", dat is, door Gods goedheid of door middel van Gods genade, alsof Heva de ontvangen zegening van het zaad den Heere toeschrijft, gelijk in Ps. 126 vs. 3de vrucht des buiks als een geschenk des Heeren wordt beschouwd. Op hetzelfde komt de andere uitlegging neer, „ik heb in bezit ontvangen van den Heere". Dezelfde strekking heeft de vertaling van Hieronymus: „door den Heere." Deze drie lezingen komen kortom hierop neer, dat Heva den Heere dankt dat Hij uit haar nakomelingen is begonnen te verwekken, daar zij toch eeuwige onvruchtbaarheid, evenzeer als den dood waardig was. Anderen lezen meer vernuftig : „ik bezit eenen man Gods," alsof Heva dacht, dat zij reeds den haar van Godswege beloofden overwinnaar der slang had. Aldus prijzen zij het geloof van Heva, dat zij de belofte aangaande de vermorzeling van Satans kop door haar zaad met geloof heeft omhelsd. Zij meenen echter, dat zij zich in den persoon of het voorwerp heeft bedrogen, omdat zij op Kain toepaste, wat van Christus beloofd was. Mij echter komt het voor, dat dit de oorspronkelijke zin is, dat Heva, zich gelukkig achtende met den zoon, haar

Sluiten