Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar hun hart houden zij bedriegelijk terug, zij vertoonen Hem niets dan een masker. In hunnen ijverigen en angstvalligen godsdienst is niet de minste oprechtheid maar ze is enkel veinzerij. Zoodra zij echter zien, dat zij daarmede niets vorderen, komt het in hunne ziel verscholene venijn voor den dag. En dan murmureeren zij niet slechts tegen God, maar beginnen hunne woede ook openlijk te toonen. Ja zij komen zoover, dat zij, indien het aan hen stond, gaarne God van Zijnen hemelschen troon zouden rukken. Dit is het kenmerk der trotschheid, die allen hypocriten is aangeboren, dat zij door een schijn van gehoorzaamheid God aan Zich willen verplichten. Wijl zij geen kans zien zijn gezag te ontvluchten, zoeken zij Hem met vleierijen, als een kind te liefkoozen. En aangezien zij van hunne verzinselen eenen hoogen dunk hebben, meenen zij, dat God hen zeer onbillijk behandelt, indien Hij hun niet ter wille is. Verklaart God echter, dat Hij die dingen als beuzelarij en van geene beteekenis acht, dan beginnen zij terstond te morren en eindelijk te razen. Hunne goddeloosheid is dus de eenige hinderpaal, die hunne verzoening met God in den weg staat, want zij willen naar hun eigen goedvinden met God vrede sluiten. Weigert God dit, dan worden zij verontwaardigd, en storten hun toorn tegen God op Zijne kinderen uit. Aldus zocht ook Kain, toen hij tegen God vertoornd was, zijn woede te koelen aan zijnen onschuldigen broeder.De uitdrukking van Mozes, datzijn gelaat verviel, beteekent volgens het Hebreeuwsche spraakgebruik, waarin het meervoudige getal voor het enkelvoudige genomen wordt, dat hij niet maar op eens in toorn ontstak, maar onder den dekmantel eener kalme droefheid eenen kwaadwilligen hartstocht verbergde, zoodat hij verteerde van nijd.

6. En de Heerc zeide tot Kaïn. Thans wendt de Heere zich tot Kaïn en daagt hem voor zijnen rechterstoel, opdat de ongelukkige begrijpen zou, dat hij met te morren niets vorderde. Immers wil hij, dat zijne offerande zal geëerd worden, en is hij boos, dat hij zijn zin niet krijgt. Maar hij vergeet dat het zijn eigen schuld is, dat hij zijn wensch niet verkrijgt. Want indien hij aan zijne verborgen zonde ontdekt was, zou hij ophouden met tegen God te twisten en tegen zijnen onschuldigen broeder op te staan.

Op welke manier God gesproken heeft, verklaart Mozes niet. Maar hetzij aan Kaïn eene verschijning te beurt viel, hetzij

Sluiten