Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatse ver af van Mozes' oorspronkelijken zin. Daar in die eeuw nog geene teekens of punten werden gebezigd als klinkers, bestond er grooter gevaar, om door verwantschap van woorden tot eenen verkeerden zin te komen. Aangezien echter elk, die in 't Hebreeuwsch een weinig geoefend is, over hunne vergissing oordeelen kan, zal ik mij met de weerlegging daarvan niet druk maken. Toch bestaat er ook onder ervarene Hebreeuwsche taalkundigen groot verschil van gevoelen, voornamelijk over één woord. De Grieken hebben den geheelen zin veranderd. Maar tusschen hen, die het eens zijn over verband en hoofdzaak der rede, is verschil over het woord „Seëet", dat in de gebiedende wijs staat, maar door een zelfstandig naamwoord moet vertaald worden. Doch daarin schuilt de moeilijkheid niet, maar door dat het werkwoord NC'J „nasa" nu eens verlichten, dan weer opheffen of kwijtschelden en soms aanbieden of ontvangen beteekent. Naar den zin, waarin men het gebruikt, komt men tot verschillende vertaling.

Enkele Joodsche geleerden laten het slaan op Kaïns gelaat, zoodat God belooft, dat het zal worden opgebeurd, daar het te voren door droefheid was neergeslagen. Anderen onder dejoden laten het slaan op de vergeving der zonden, zoodat gezegd wordt: „doe wel en gij zult vergiffenis ontvangen". Maar doordat zij denken aan eene verzoening, welke Gods vrije genade te kort doet, wijken zij verre af van Mozes'bedoeling. Er is eene derde verklaring, die dichter bij de waarheid komt. Volgens deze wordt „verhoogen" opgevat als „eeren," zoodat men dezen zin krijgt: Er is geen reden om de eer van uwen broeder te benijden, want als gij u wel gedraagt, zal God u tot denzelfden trap van eer verheffen. Thans gevoelt Hij zich gekrenkt door uwe zonden, en daarom heeft Hij u tot schande gedoemd. Maar ook met deze verklaring ga ik niet mee. Iets vernuftiger is nog de redeneering van anderen, dat Kaïn in Gods gunst zou deelen, en door Zijne genade zou verhoogd worden, als hij door het geloof bij zijne uiterlijke offerande reinheid des harten voegde. Ook dezen laat ik hun gevoelen houden want ik vrees, dat er geen genoegzame grond voor is. Hieronymus vertaalt „gij zult ontvangen." Hij verstaat daardoor, dat God hem verbindt aan Zijnen dienst, als deze rein en wettig geschiedt naar Zijn bevel.

Het zij mij thans vergund, nu ik de gevoelens van anderen gemeld heb, te zeggen, watm.i. de beste verklaring is.

Vooreerst neem ik aan dat het woord fiNtf „Seëet" aanne-

Sluiten