Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mozes verhaal kan men opmerken, dat Kaïn, voordat hij zijn broeder doodde, gehuwd is. Anders zou hij nu iets bijzonders over zijn huwelijk vertellen, omdat 't merkwaardig was, dat één onder de zusteren werd gevonden, die er niet tegen op zag, zich over te geven in zijne hand, welke zij wist, dat met broederbloed was bevlekt, en die liever uit eigen beweging een balling en vluchteling wilde volgen, wijl zij hiertoe nog de vrije keuze had, dan in het ouderlijke huisgezin blijven. Zelf verhaalt Mozes als een wonder, dat Kaïn de vrees, waarvan melding is gemaakt, uitgeschud hebbende, zijn gemoed er toe gebracht heeft om zaad te verwekken. Want het is een wonder, dat hij, die zich zelve zoovele vijanden had gemaakt, als er menschen op de wereld waren, niet liever zich ver weg in de eene of andere eenzame plaats verbergde. Het is immers tegennatuurlijk, dat hij door angst verschrikt, gevoelende dat God hem tegen was, aan eenige zinnelijke lust kon denken. Toch twijfel ik er niet aan, of hij heeft vroeger ook andere kinderen verwekt. Want niets ongerijmds ligt er in, als wij zeggen, dat zij, die verwekt zijn na het plegen der misdaad, in t bijzonder vermeld worden als een afschuwelijk zaad, dat den bloedigen aard des vaders en zijne verdierlijkte zeden omdroeg. Dit toch is niet tegen te spreken, dat vele mannen zoowel als vrouwen worden verzwegen, omdat het in Mozes' plan lag, slechts ééne lijn te vervolgen, totdat hij aan Lamech toekwam. Het huisgezin was dus meer bevolkt dan Mozes uitdrukt, maar wegens de merkwaardige geschiedenis van Lamech, die hij spoedig hieraan zal toevoegen, stipt hij slechts ééne geslachtslinie aan, en gaat hij het getal der overigen met stilzwijgen voorbij.

Hij bouzvde eene stad. Op 'teerste gezicht schijnt dit geheel in strijd te zijn met Gods oordeel en het vroegere verhaal. Want Adam en de rest van zijn huisgezin, aan wie God eene vaste woonplaats toestond, leven in hutten, of zoeken onder den blooten hemel, of onder boomen, naar 't voorvalt woonplaatsen, en Kaïn, de balling dien God bevolen had, als vluchteling rond te zwerven, is niet tevreden met een eigen huis, en bouwt voor zich eene stad. Doch het is waarschijnlijk, dat de mensch door zijn kwaad geweten, toen hij zich binnen de wanden van zijn huis niet meer veilig rekende, eene nieuwe soort van versterking heeft uitgedacht. Want om geene

Sluiten