Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoop op een menschwaardiger bestaan, dat hij gelijk een wild dier zich opmaakt om elk apart en allen te samen te verslinden. En hieruit blijkt duidelijk, daar hij door en door ruw was, dat niets menschelijks hem wederhield. De woorden litteeken en buil kunnen verschillend gelezen worden. Zoo men wil vertalen, „tot eene wond en buile" is de zin deze : „ik roep alle gevaar dat er is over mij in, doch wat mij betreft laat komen wat wil, ik kan gemakkelijk ontkomen." Doch in een zin moet men dan hierbij lezen wat volgt: Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden enz. Zoo men liever den ablatieven neemt, „in eene wonde of buile", is tweeërlei uitlegging mogelijk. De eerste is: al ben ik gewond, toch kan ik een man dooden, wat zal ik dan kunnen nu ik gezond ben ? De andere die m. i. zuiverder is, en beter past: Zoo iemand mij onrechtvaardig behandelt, of tracht geweld aan te doen, zal hij gevoelen, dat hij met een sterken en krachtigen man te doen heeft, want niemand die mij eene wonde toebrengt, zal ongestraft ontkomen.

Dit voorbeeld leert, dat de menschen altoos tot erger vervallen. Wel was Kaïn's misdaad zondig, maar de wreedheid van Lamech ontzag niets, zoodat hij het menschelijk bloed niet spaarde. Bovendien wordt hij zoo weinig zachter gestemd, ziende dat zijne vrouwen door vrees verslagen waren, dat hij nog meer aan zijne wreedheid toegeeft en zich daarin versterkt. Zoo ontaardt de woestheid van wreede menschen nog meer, als zij gevoelen, dat zij gehaat worden, en zoo afkeerig zijn zij van berouw, dat ze bereid zijn éénen moord door tien andere te bedekken. Daardoor komt het, dat er bij hen geen einde komt aan het bloedvergieten, nadat ze eenmaal daardoor besmet zijn.

24. Zevenvoudig zal Kaïn gewroken worden. Ik ben niet van plan de onzinnige vertelsels van sommigen te verhalen, en ik wil niet, dat de lezers dit van mij verwachten. Elders zal ik ze kort even aanstippen, vooral wanneer ze misleiding beoogen, opdat de lezers, eenige malen gewaarschuwd zijnde, zich voortdurend leeren wachten. Op deze plaats, die onderscheidenlijk is verklaard, zal ik niet meedeelen, wat deze of gene er van zegt, maar zal ik met de ware uitlegging mij vergenoegen. 't Was Gods bedoeling dat Kaïn voor anderen een afschrikwekkend voorbeeld zou zijn, om doodslag te leeren schuwen, en daartoe had hij hem met een leelijk teeken gebrand-

Sluiten