Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten dage als God den mensch schiep. Mozes beperkt de geslachten niet tot den dag der schepping, doch hij duidt slechts 't begin aan, en onderscheidt tevens de eerste menschen van de overigen, omdat God hen op bijzondere wijze tot het leven heeft gebracht, terwijl de anderen uit eenen ouderen stam en uit ouders waren geboren. Voorts herhaalt Mozes, wat hij vroeger had vermeld, dat Adam naar Gods Beeld is geformeerd, omdat niet genoeg de uitnemendheid en waarde dier genade kan geroemd worden. Dat den mensch de voornaamste plaats werd gegeven onder de schepselen, was reeds iets groots, maar veel heerlijker nog was deze waardigheid, dat hij zijnen Maker, gelijk een zoon zijnen vader, door gelijkenis weergaf. Niet beter had God met hem kunnen handelen, dan door hem zijne heerlijkheid in te scheppen, opdat hij als 't ware het levende beeld van Gods wijsheid en rechtvaardigheid zou zijn.

Dit is ook van beteekenis om de lasteringen der goddeloozen te weerleggen, die zoo gaarne de schuld van hun kwaad op hun Maker zouden werpen, zoo niet duidelijk stond uitgedrukt, dat de mensch geheel anders van natuur is geschapen geweest, dan hij nu door het eigen kwaad des afvals geworden is.

2. Man en vrouw. Deze bijzonderheid is eene aanbeveling van den heiligen huwelijksband, en de afzonderlijke gemeenschap van man en vrouw. Want nadat Mozes de één genoemd heeft, vat hij terstond daarop beiden samen onder éenen naam. Ook'kent hij beiden een gemeenschappelijken naam toe, opdat de nakomelingen zouden leeren dien band te heiliger te achten onder elkander, nu zij zagen, dat de eerste ouders als één persoon werden voorgesteld. Wat de Joden verzinnen, dat alleen de echtgenooten „Adam" werden genoemd, wordt uit de geschiedenis der schepping weerlegd.

Niets anders toch wilde de Geest op deze plaats ons leeren, dan dat na het sluiten des huwelijks man en vrouw als 'tware één mensch geweest zijn. Voorts herinnert Hij dan aan deze zegening, opdat wij daarin de bewonderenswaardige goedheid Gods zouden erkennen, dat ze bleef voortduren. Dit moeten wij Mn 'toog houden, dat ze door de verkeerdheid en kwaadwilligheid des menschen eenigszins is onderbroken.

3. En gewon naar zijne gelijkenis. Wij hebben boven gezegd, dat Mozes slechts Adams nakomelingschap in de lijn

Sluiten