Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Seth, vermeldt, om ons den voortduur der Kerk te doen aanschouwen. De uitdrukking, dat de mensch gewon naar zijn beeld, heeft wel ten deele betrekking op den eersten oorsprong der natuur, maar tevens moet daarbij gedacht worden aan het bederf en den zondelijkfen aard, dien hij zelf door afval zich op den hals had gehaald en waarin alle nakomelingen deelden. Zoo hij ongeschonden ware gebleven, zou hij aan al zijne zonen gegeven hebben, wat hij ontvangen had ; maar nu lezen wij, dat Seth gelijk met de anderen bedorven was, omdat Adam, nadat hij uit zijnen oorspronkelijken staat was gevallen, niet anders kon gewinnen dan zijns gelijken. Zoo iemand hiertegen aanvoert, dat door de bijzondere genade Gods Seth met zijn huis was uitverkoren, ligt het antwoord duidelijk voor de hand, n. I dat het bovennatuurlijke geneesmiddel geen hinderpaal is voor de vleeschelijke voortplanting om het bederf der zonde in zich te bevatten. Derhalve is Seth naar het vleesch als zondaar geboren, doch daarna is hij door de genade des Geestes vernieuwd. Dit zoo droevig voorbeeld van eenen heiligen aartsvader geeft ons dubbele stof, om onze ellende te betreuren.

4. En de dagen Adams, nadat hij Seth gewon, waren. In het getal der jaren, dat hier vermeld wordt, moet voornamelijk worden opgemerkt, hoe lang de heilige aartsvaderen te gelijk hebben geleefd. Want gedurende zes achtereenvolgende eeuwen, toen reeds het geslacht van Seth tot een groot volk was aangegroeid, kon dagelijks Adams stem weerklinken, om de herinnering aan de schepping, den val en de straf gedurig te doen opleven, om te getuigen van de hope der zaligheid, die na de straf was overgelaten, en om de oordeelen Gods te vermelden, waardoor allen werden onderwezen. Wel hadden na zijnen dood zijne zonen aan zijne kleinzonen kunnen overleveren, wat zij geleerd hadden, maar veel krachtiger was de leer uit den mond van hem, die van alles ooggetuige was. Zoo verwonderlijk en afschuwelijk was de verhardheid, dat zelfs op die wijze niet het verstandigste deel van het menschelijk geslacht bij de gehoorzaamheid en vreeze Gods kon bewaard blijven.

5. En hij stierf. Deze slotformule, die van ieders dood er bij wordt geplaatst, is volstrekt niet overbodig ; want ze herinnert ons, dat de bedreiging met den dood niet ijdel is geweest, en dat ook wij aan den vloek, waartoe Adam is veroordeeld, zijn onderworpen, tenzij er van elders verlossing komt.

11

Sluiten