Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de zonen der heiligen niet de hoererij berispt, maar dat zij in het nemen van vrouwen te veel aan willekeur toegaven. Het kon dus niet anders, of na verloop van tijd moesten de zonen Gods ontaarden, zoodra zij zich met de ongeloovigen onder één juk begeven hadden. Hierin bestond ook die verbazende sluwheid van Bileam, (Num. 81 : 15). Want toen hem de pas was afgesneden om Israël te vloeken, liet hij door de Midianieten vrouwen toerusten, om het volk Gods tot goddeloozen afval te verlokken. Een groot kwaad was het van de zonen der aartsvaderen, van wie Mozes spreekt, dat zij de hun van God geschonkene genade vergaten, en zich door hunnen lust lieten vervoeren tot ongeoorloofde huwelijken. Maar nog slechter was hetgeen daaruit volgde, dat zij door vermenging met goddeloozen, den dienst van God ontheiligden, en van het geloof zijn afgevallen, gelijk het gewoonlijk gaat.

3. Mijn Geest zal met in eeuwigheid tzvisten. Ofschoon Mozes reeds vroeger heeft aangetoond, dat de wereld zoozeer is toegenomen in misdaden en goddeloosheid, dat ze niet langer te verdragen was, zoo voert hij toch God sprekende in — opdat te zeker zou blijken, dat die straf waardoor de geheele wereld is verzwolgen niet alleen rechtvaardig, maar ook vreeselijk geweest is. Want het vonnis heeft veel meer gewicht, als God zelf verklaart, dat de slechtheid der menschen te hardnekkig is, dan dat er eenige hoop op genezing zou bestaan, en er daarom geen enkele reden is, waarom zij zouden gespaard blijven. Maar ook omdat de zondvloed een schrikwekkend toonbeeld van Gods toorn is, dat ons nu nog verbaast, als wij daarvan hooren, zoo moest nog eens uitdrukkelijk worden gezegd, dat God niet in de woede van zijn toorn overijld handelde of heviger toornde dan betamelijk was, maar dat Hij schier door den nood gedwongen is, om de geheele wereld tot den grond toe te verwoesten, met uitzondering slechts van één huisgezin. Want meestal ontzien zich de menschen niet, öf God te beschuldigen van al te grooten haast in het straffen van de zonden der menschen, of te denken, dat Hij wreed is. Opdat dus niemand zou tegenpruttelen, laat Mozes hier God in eigen persoon uitspreken, dat de verkeerdheid der wereld onverdragelijk was en te hardnekkig dan dat ze door eenige middelen te genezen zou zijn. Overigens wordt deze plaats verschillend verklaard.

T en eerste leiden enkele Joden het woord, dat Mozes

Sluiten