Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graf, dat hij zich met veel moeite moest graven gedurende meer dan honderd jaren. En de reden daarvan ? Een weinig later zou de aarde ondergedompeld worden in den vloed der wateren. Toch is niets van dien aard te zien, want allen wijden hun aandacht aan gastmalen, vieren huwelijken, bouwen kostbare huizen, kortom, overal heerscht pracht en weelde, gelijk Christus getuigt, dat die eeuw dronken is geweest in wellusten. Er bestaat dus aanleiding voor het feit, dat de Heere het gemoed van Zijnen knecht door eene nieuwe belofte andermaal opbeurt en wapent, opdat het niet zou bezwijken. Hij wilde zeggen : „Tot hiertoe hebt gij krachtig geworsteld te midden van zoovele verleidingen, maar thans vordert uw belang het meest, dat gij al uw moed verzamelt, om de vrucht van uwen arbeid te oogsten. Wacht niet, totdat uit de geopende aderen der aarde de wateren van alle kanten opborrelen, en uit de geopende fonteinen des hemels de wateren van boven van den anderen kant samenvloeien, maar ga in de ark, nu alles nog stil is, en blijf daar rustig zeven dagen, dan zal plotseling de watervloed te voorschijn komen " Schoon thans geene Godsspraken meer uit den hemel komen, moeten wij echter toch bedenken, dat de voortdurende overweging van het woord niet overbodig is; want gelijk plotseling nieuwe moeilijkheden voor ons ontstaan, zoo vernieuwt God nu door deze dan door die belofte ons geloof, opdat het met inspanning van alle kracht eindelijk den eindpaal zou bereiken. Onze taak is echter begeerig te luisteren als God spreekt, en niet door slechten afkeer de oèfeningen te verwerpen, of als overbodig te vervvaarloozen, wijl God daardoor ons geloof koestert, opwekt, of versterkt, naar dat Hij weet, dat het nog teeder is, kwijnend of zwak.

Omdat Ik gezien heb, dat gij rechtvaardig zijt. Als de Heere aanduidt, dat dit de oorzaak is geweest van de redding van Noach, dat Hij hem als rechtvaardig heeft leeren kennen, schijnt Hij de zaligheid toe te kennen aan de verdienstelijkheid onzer werken. Als Noach behouden is, omdat hij rechtvaardig was, spreekt het van zelf, dat wij het leven door goede werken verdienen. Doch wij doen wijs, als wij hier Gods oogmerk op den voorgrond stellen, dat Hij dezen éénen man wilde stellen tegenover de geheele wereld, en in zijn persoon aller ongerechtigheid veroordeelde. Want zijdelings ver-

Sluiten