Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar in zes deelen ; want als Mozes den zomer tegenover den winter stelt, verdeelt hij naar de wijze des volks aldus het geheele jaar. Zonder twijfel duidt hij door koude en warmte nogmaals beide jaargetijden aan. Met de namen van zaaiing en oogst wijst hij op de voordeden, die den menschen toekomen door de zachte temperatuur des hemels en der lucht. Zoo iemand mocht tegenwerpen, dat niet elk jaar dezelfde luchtsgesteldheid wordt waargenomen, ligt het antwoord voor de hand, dat door onze zonden de orde der wereld wel eens wordt verstoord, zoodat de ongelijke bewegingen vele zijn, de zon dikwijls hare rechte warmte onttrekt, sneeuw en hagel in stee van dauw komen, de lucht door onderscheidene onweders wordt verward. Doch al wordt de wereld niet zoo in de maat gehouden, dat de gelijkheid blijvend is, toch bemerken wij, dat de orde der natuur de overhand heeft, zoodat jaarlijks winter cn zomer terugkeeren, de afwisseling van dagen en nachten onophoudelijk voortduurt, en de aarde hare vruchten in den zomer en den herfst voortbrengt. Hij zegt „al de dagen der aarde" hetgeen zooveel beteekent als, zoolang de aarde zal duren.

9de HOOFDSTUK.

1. En God zegende Noach en zijne zonen cn Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde.

2. En ulieder vrees en ulieder verschrikking zal zijn over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels, met alles, wat zich beweegt op de aarde en alle visschen der zee, omdat zij in uwe hand zijn overgegeven.

3. Al het kruipende, dat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb alles u gegeven gelijk het groene kruid.

4. Maar het vleesch met zijne ziel, d. i. zijn bloed, zult gij niet eten.

5. En voorwaar, uw bloed, dat gij hebt in uwe zielen, zal ik eischen, van de hand van al het vee zal ik dat eischen, van de hand des menschen, van de hand des mans, zijns broeders zal ik de ziel des menschen eischen.

6. Wie des menschen bloed bij den mensch vergiet,

Sluiten