Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omvat ook de dieren. Toch is het niet zonder reden dat de Heere alleen de menschen verplichtingen oplegt, want zij kunnen deze weldaad met de bewustheid des geloofs aannemen. Wij genieten tc zanrjn met de dieren van het klimaat en de luchtsgesteldheid en ademen denzelfden levensgeest in; maar, dat Hij ons zijn Woord beschikt, om daaruit te vernemen de vaderlijke liefde, waarmee Hij ons bemint, is een bijzonder voorrecht van den mensch.

Drieërlei handeling is hier op te merken. God sluit voor het tegenwoordige een verbond met Noach en zijn huisgezin, opdat ze niet bang zouden zijn voor een watervloed. Vervolgens draagt Hij zijn verbond over op de nakomelingen, niet slechts opdat de blijvende gevolgen ook in andere tijden zouden voortduren, maar ook, opdat het nageslacht door het geloof dit bewijs zijner liefde zou verstaan, en daaruit zou besluiten, dat hun hetzelfde beloofd was als de zonen van Noach. In de derde plaats verklaart God ook de redelooze dieren genadig tc zullen zijn, en wel in die mate, dat hun leven zou worden beschermd, zonder dat zij eenig gevoel of begrip daarvan hadden. Dit nu is een argument tegen de onwetendheid der Anabaptisten, die ontkennen dat Gods Verbond ook de kinderen omvat, omdat zij het bewuste geloof missen. Alsof bij de belofte der zaligheid tot in duizende geslachten, de vaders der kinderen niet de tusschenpersonen zijn, wier roeping het is de van God ontvangene belofte door overlevering hun bekend te maken. Maar allen, die aan deze hulp Gods hun leven ontleenen, en gelijk het grootste deel der menschen, dit verbond öf verachten, öf bespotten, verdienen vanwege hunne ondankbaarheid in het eeuwige vuur te worden gedompeld. Want, schoon het eene aardsche belofte geldt, wilde God toch het geloof der Zijnen oefenen, opdat zij zouden weten, dat de aarde door Gods bizonderen wil hun eene vaste woonplaats zal bieden, totdat zij in den hemel worden opgenomen.

12. Dit is iet teeken des Verbonds. Een teeken wordt er bij gevoegd, om de belofte te verzegelen. Daaruit blijkt de bewonderenswaardige toegevendheid Gods die, om ons geloof aan Zijn Woord vastigheid te geven, er niet tegen opziet zich van zulke hulpmiddelen te bedienen Hoewel ik in het tweede hoofdstuk vollediger heb gehandeld over het gebruik der teekenen, zoo moet hier toch kortelijks uit Mozes woor-

Sluiten