Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid tevreden, op kalme wijze anderen regeerden, en meer invloed dan gezag hadden. Dat dit de oudste toestand deiwereld geweest is, leidt Justinus af, uit Trogus. Nu zegt Mozes, dat Nimrod, alsof hij vergeten was, dat hij mensch was, eenen hoogeren stand heeft ingenomen. Destijds leefde Noach nog, die zeker door allen hoog werd geacht en geëerd.

Er waren ook andere uitnemende mannen; maar zoo gematigd waren zij, dat zij zich gelijk beschouwden met hunne minderen, die uit eigen beweging hen hooger vereerden dan wanneer zij door geweld gedwongen waren. Nimrods eerzucht verstoorde en verbrak de perken dezer gematigdheid. Ongetwijfeld drukt Mozes door deze toevoeging een eeuwig brandmerk op dezen tyran. En daaruit kan men opmaken, hoezeer eene gematigde regeering der menschen Gode behaagt. Ongetwijfeld leeft ook elk, die bedenkt, dat hij mensch is, gaarne in gemeenschap met anderen.

Letterlijk betcekent T5» (tsawid) eigenlijk jagen, naar de Hebreeuwsche taalkundigen beweren ; toch wordt het dikwijls genomen voor spijs. Of nu Mozes zegt, dat hij geweldig in het jagen is geweest, of in het rooven van buit, figuurlijk wordt daarmede te kennen gegeven, dat hij een woest mensch is geweest, dichter staande bij de dieren, dan bij de menschen. De toevoeging „voor den Heere" schijnt uit te drukken, dat Nimrod beproefd heeft boven alle menschen uit te munten, gelijk trotsche menschen gewoonlijk verwaand uit de wolken op anderen neerzien.

„En daarom zegt men." Omdat het werkwoord staat in den toekomenden tijd kan dit aldus worden verklaard: Nimrod was heerschzuchtig, zoodat men eiken sterken tiran een tweede Nimrod kan noemen. En toch neem ik liever de vertaling van Heroaymus dat het spreekwoord betreffende sterken en geweldiger daaruit is ontstaan,, dat zij gelijk zijn aan Nimrod. Ik twijfel niet, of God heeft den eersten uitvinder der tyrannie verachtelijk in aller mond willen laten voortleven.

10. Het begin zijns rijks was Babcl. Mozes wijst de zetel zijner heerschappij aan. Hij zegt dat vier steden hem onderworpen geweest zijn, hetzij dat hij de stichter daarvan geweest was, hetzij hij de rechtmatige heeren daaruit heeft verdreven. Schoon elders Chalneh de voornaamste wordt genoemd, zoo was toch Baby Ion de grootste van allen. Toch geloof ik niet, dat zij van die grootte en van zulk eene afmeting is geweest, als

Sluiten