Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle eeuwen zou blijven staan, is een bewijs van onbeteugelde trotschheid, gepaard aan verachting van God. Hieruit is ook dc bekende fabel ontstaan van de Giganten, van wie de dichters hebben verzonnen, dat zij bergen op bergen hebben gestapeld, om Jupiter van zijnen hemelschen troon af te rukken. Dit zinnebeeld nu verschilt niet veel van het goddelooze plan, dat Mozes berispt, want zoodra menschen zichzelf vergeten en zich hooger verheffen dan hun past, is het zeker, dat zij gelijk de Giganten strijd voeren tegen God. Wel stemmen zij dit met hunnen mond niet toe, maar het kan niet anders, of elk, die zijne perken overschrijdt, valt rechtstreeks God aan. Wat de tijd betreft, er bestaat een fragment van Berosus (indien nl. Berosus moet gehouden worden voorde opsteller van zulke spitsvondigheden), waarin o.a. het begin van den torenbouw honderd en dertig jaar na den vloed wordt gesteld. Maar omdat dit gevoelen eene genoegzame bron mist, vinden sommigen beter de meening, die bij dc Joden haast bestaansrecht heeft gekregen, volgens welke omstreeks drie honderd en veertig jaren verloopen zijn tusschen den vloed en den torenbouw.

Even weinig schijn van waarheid als dit heeft hunne overlevering, dat deze bouwers dit werk hebben ondernomen, omdat toen reeds de menschen wijd en zijd verspreid waren, en vele volksplantingen waren uitgegaan, zoodat zij inzagen vanwege de bij den dag aangroeiende menigte spoedig verder te zullen moeten verhuizen. Doch tegenover die bewijsvoering staat de bijzondere zegening Gods in de vermenigvuldiging van het menschelijke geslacht. Ook schijnt Mozes alle tegenspraak af te snijden. Want nadat hij Arphachsad heeft vermeld als de derde onder dc zonen van Sem, noemt hij zijn achterkleinzoon Peleg, in wiens tijd de tongen verdeeld zijn. Uit de opsomming, die hij geeft van de jaren, blijkt met zekerheid, dat er slechts ééne eeuw tusschen verloopen is. Doch men merke op, dat niet gezegd wordt, dat terstond na de geboorte van Peleg de tongen zijn verdeeld, en dat nergens een zekeren tijd wordt vastgesteld. Doch onder de groote tegenheden van Noach maakt dit de maat vol, dat hij hoorde, dat dit schandelijk plan door zijne nakomelingen werd opgevat. Zonder twijfel werd hij door de grootste smart getroffen, toen hij zag, dat zij vast besloten in hun verderf stortten. Maar de Heere heeft den heiligen man ook in zijnen hoogsten ouderdom aldus geoefend, zoodat de op-

Sluiten