Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Vit zijn de geboorten van Sent. Over Sems' nakomelingschap had Mozes iets gezegd in het voorgaande hoofdstuk, doch thans verbindt hij aan de namen der menschen het aantal hunner jaren, opdat de levensduur der wereld ons niet onbekend zou zijn.

Want zoo deze korte beschrijving niet bestond, zouden de me.ischen thans niet weten hoeveel tijd verloopen is van den zondvloed tot de verbondssluiting met Abraham. Voorts merke men op, dat Gjd eershalve de jaren der wereld berekent naar Sems nakomelingschap, gelijk de geschiedschrijvers in hunne geschiedboeken rekenen naar de jaren van koningen of consuls. En dit voorrecht kent Hij aan dit geslacht niet toe om zijne waardigheid en verdienste, maar om zijne verkiezing tot volk Gods uit vrij welbehagen. Want gelijk wij terstond zullen zien, de nakomelingschap van Sem was voor een groot deel afgeweken van den waren dienst van God En daarom verdiende zij niet alleen, dat God haar uit Zijne boeken uitschrapte, maar ook dat Hij haar geheel uit de wereld wegnam. Doch zijne verkiezing is Hem meer waard, en krachtens deze zonderde Hij dit geslacht af van alle volken, zoodra Hij ophield wegens de zonden der menschen tusschenbeide te komen. Daarom kiest Hij uit de talrijke zonen van Sem alleen Arphachsad, uit de zonen van Arphachsad alleen Sela, en van hem ook alleen Eber, totdat Hij aan Abram toekomt, wiens roeping moet beschouwd worden als de vernieuwing der kerk. Wat de overigen betreft, is het waarschijnlijk, dat zij binnen eene eeuw tot goddelooze bijgeloovigheden zijn vervallen. Want als God den Joden verwijt, dat hunne vaderen, Thare en Nahor, vreemde goden hebben gediend, Josua 24 vs. 2, hebben wij te bedenken, dat het huis van Sem, waarin zij waren geboren, een bijzonder heiligdom Gods geweest is, waarin de zuivere godsdienst het sterkst moest bloeien. Wat hebben wij dan te denken van de afgoderij der anderen, die van den beginne als losgelatenen konden beschouwd worden ? Hieruit nu blijkt zoowel de wonderlijke boosheid en verkeerdheid van het menschelijk geslacht, als zijne onbuigzame hardheid. Nog leefden Noach en zijne zonen als ooggetuigen van den zondvloed. Het verhaal dier geschiedenis moest hen evenzeer .verschrikken als de zichtbare verschijning Gods. Van der jeugd af waren zij in de beginselen van den dienst Gods ingewijd, en hadden geleerd hoe

Sluiten