Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langer was, cn, gelijk wij weten, kracht bewaart de gestalte des menschen; vervolgens werkte de onvruchtbaarheid van Saraï er toe mede, om hare gedaante ongeschonden te bewaren, en ook de geheele houding van haar lichaam ; want er is niets, dat de vrouwen meer verzwakt dan het veelvuldige baren. Toch twijfel ik niet, of het behoud der schoonheid op dien leeftijd is eene bijzondere gave Gods geweest. Waarom Hij niet gewild heeft, dat de gedaante der heilige vrouw door ouderdom zou verwelken, is ons onbekend. Alleen weten wij, dat hare schoonheid voor haren man eene oorzaak was van groote bezorgdheid. Ook het dagelij ksch leven leert ons, dat zij die niet tevreden zijn met een gewoon en middelmatig uiterlijk, vaak tot hunne schade moeten gevoelen, hoe duur onmatige schoonheid hun te staan komt.

12. Daarom zal het geschieden. Abram schijnt onrechtvaardig te zijn tegenover de Egyptenaren, dat hij kwaad van hen denkt, voordat zij hem eenig leed hadden aangedaan.

Immers de liefde denkt geen kwaad cn dus schijnt hij onbillijk te handelen, als hij hen niet alleen beschuldigt van zinnelijke lust, maar ook verdenkt van doodslag. Ik antwoord, dat de heilige man niet zonder reden bang is geweest voor dat volk, want hij had vele leelijke dingen van hen gehoord. Ook had hij elders reeds zoo groote kwaadwilligheid van menschen ondervonden, dat hij met recht alles kon vreezen van goddelooze verachters Gods. Toch zegt hij niets van de Egyptenaren, maar zijne vrouw tot zijn gevoelen willende overhalen, zegt hij haar bijtijds, wat zou kannen gebeuren. Het bevel Gods om ons te onthouden van kwade cn ongunstige oordeelvellingen is van dien aard, dat het ons toch vrijheid laat voor onbekende menschen op onze hoede te zijn; en dit geschiedt, zonder dat daardoor den broederen onrecht wordt aangedaan. Toch ontken ik niet, dat thans vrees de perken is te buiten gegaan, want de overbodige bezorgdheid maakte, dat hij zich in eene andere misdaad verwikkelde, gelijk ik reeds gezegd heb.

15. Zij prezen haar bij' Pharaö. Schoon Abram gezondigd heeft door al te zeer en ontijdig bezorgd te zijn, zoo leert de uitkomst ons toch, dat hij niet zonder reden heeft gevreesd, want zijne vrouw wordt hem ontnomen en tot den koning gebracht. Eerst spreekt Mozes over de Egyptenaren in het algemeen, later beperkt hij zich tot de hofbeambten. Daarmee duidt

Sluiten