Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet om den twist bij te leggen. Want gelijk de moeder van alle twisten eerzucht is, d. i. de begeerte en zucht om te overwinnen, zoo is het beste geneesmiddel om alle bitterheid weg te nemen, dat elk vredelievend en gematigd iets van zijn eigen recht laat vallen. Wel had Abram onder een eervol voorwendsel zijn recht, dat hij laat vallen, hardnekkig kunnen verdedigen, maar, om den vrede te herstellen, wil hij niets weigeren en daarom laat hij zijn neef eerst kiezen.

10. En Lot hief zijne oogen op. Verdient Abrams gelatenheid niet weinig lof, Lots onbedachtzaamheid, die Mozes hier teekent, verdient te worden berispt. Hij had liever met zijn oom in bescheidenheid moeten wedijveren, althans zoo vorderde de natuurlijke orde. Maar alsof hij in alle opzichten de meerdere was, matigt hij zich het beste deel aan, en kiest voor zich de streek, die het vruchtbaarst en lieflijkst scheen. Het spreekt van zelfs, dat elk die te veel bedacht is op eigen voordeel, noodzakelijk onbillijk moet zijn jegens anderen. Zonder twijfel heeft deze onrechtvaardigheid Abrams gemoed gestoken, doch hij neemt haar zwijgend op, teneinde geene nieuwe aanleiding tot beleediging te geven.

Geheel op dezelfde manier hebben ook wij te handelen, zoo dikwijls wij zien, dat zij, met wie wij omgaan, niet genoeg aan hunnen plicht denken, anders komt er nooit een eind aan den onvrede. Wat de vergelijking betreft van de naburige vlakte Sodoms met het Paradijs Gods, vele uitleggers verklaren die zoo, alsof bedoeld werd, een uitnemend, en zeer vruchtbaar land, want de Hebreeën noemen alles wat uitmunt Goddelijk. Ik voor mij meen echter dat de plaats wordt aangeduid, waar Adam in den beginne is geplaatst. Want Mozes neemt niet maar eene gelijkenis in het algemeen, maar hij zegt, dat die streek rijk besproeid is geweest, gelijk hij ook van de eerste woonplaats des menschen heeft verhaald, dat deze werd besproeid door eene rivier, die zich in vier takken verdeelde.

Hetzelfde voegt hij er ook bij van Egypte. Rn daaruit blijkt te duidelijker, dat slechts in één enkel opzicht deze plaats met de beide anderen wordt vergeleken.

13. De vtannen van Sodom nu. Lot meende, dat hij goed af was, dat hem zulk een uitnemende woonplaats was ten deel gevallen. Al spoedig bemerkt hij echter, dat de keuze, die hij toen lichtzinnig als begeerig in haast had gedaan, ongelukkig

Sluiten