Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijk geslacht bezat nu zijne drie vaderen, Sem, Cham en Japheth, wier aanblik allen herinnerde, dat zij uit één huisgezin en ééne ark waren voortgekomen. Het aandenken aan hunnen oorsprong was een heilig onderpand van broederlijke samenbinding, om door wederzijdsche diensten elkander te helpen. Toch behaalt de eerzucht de overwinning, zoodat zij met zwaarden gewapend overal heen trekken, om te beproeven elkander ten onder te brengen. Als wij dus tegenwoordig de grooten ongewone drukte zien maken en met hun geweld het land zien beroeren moeten wij bedenken, dat dit kwaad zeer oud is, want in alle tijden is de zucht om te heerschen de menschen bijzonder eigen geweest. Laten wij echter tevens in het oog houden, dat er geene ergere ondeugd is, dan hoogmaed, dien velen voor heldhaftigheid aanzien. De eerzucht van Kedor-Laomer was de aanleiding tot den geheelen krijg. Want deze, vervuld met heerschzucht, haalde drie anderen over tot eenen gemeenschappelijken oorlog. Maar de Sodomieten en hunne bondgenooten werden door trotschheid gedreven tot het opnemen der wapenen, om het juk af te schudden. Dat Mozes zoovele koningen vermeldt, terwijl Sem nog leefde, bevat, al bespotten goddelooze menschen dit als fabelachtig, niets ongerijmds, als wij slechts bedenken, dat die verbazende uitbreiding van het menschelijk geslacht een bijzonder wonder Gods geweest is. Want toen de Heere tot Noach en zijne zonen zeide: „weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u" wilde Hij hen hoop geven op eene vernieuwing, die de gewone orde der natuur verre overtrof. Wel is de zegen van blijvende kracht tot het einde der wereld, maar destijds moest de buitengewone kracht daarvan zich openbaren, opdat de eerste vaderen duidelijk zouden verstaan, dat de ark op Gods bevel eene nieuwe wereld in zich bevatte. De heidensche dichters melden in hunne fabelen, dat Deucalion met zijne vrouw door steenen achter hunnen rug te werpen menschen zaaiden na den zondvloed. Met zulke verzinselen moeten de ongelukkige zielen zich wel bezig houden, als zij van de zuivere waarheid Gods zijn afgeweken. Ook heeft satan deze list gebruikt om het geloof aan de wonderen Gods te doen ophouden. Want daar de herinnering aan den zondvloed en de ongewone beroering der nieuwe wereld en de buitengewone bevolking der nieuwe wereld niet zoo spoedig kon uitgewischt worden, bedekte hij die met nevelen en rook, door kinderachtige verzinselen er in te

Sluiten