Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dencl en wel met het tusschenbeide komen van een eed. Zonder twijfel werd hetzelfde reeds vroeger van de vaderen overgeleverd. De slotsom is, dat Christus aldus de van God begunstigde koning zou zijn, dat hij ook tot priester werd gezalfd en wel tot eeuwig priester, welke wetenschap voor ons meer dan nuttig is, opdat wij zouden leeren, Christus koninklijke macht te verbinden met Zijnen Priesterlijken dienst. Dezelfde dus, die alleen en van eeuwigheid is aangewezen tot priester, om ons met God te verzoenen, en na volbrachte verzoening voor ons tusschen te treden, heerscht ook als koning met groote kracht, om onze zaligheid te beschermen en ons door Zijne hulp te behoeden.

Aldus kunnen wij, steunende op Zijne voorspraak, ons voor Gods aangezicht stellen, wetende dat Hij ons genegen is. Ook kunnen wij, vertrouwende op Zijn onoverwonnen arm, veilig roemen tegen allerhande vijanden. Zij echter, die het eene ambt scheiden van het andere, en alzoo Christus uiteen rukken berooven het geloof van zijn halve steun, zoodat het wankelt. Ook moet worden opgemerkt, dat Christus de eeuwige Koning wordt genoemd, gelijk Melchizedek. Want de Schrift meldt ons geen einde van zijn leven, zoodat hij als het ware alle eeuwen door in leven blijft. Daardoor beeldt ze in Zijn persoon ons de gedaante af, niet van een tijdelijk, maar van een eeuwig rijk. Wijl nu Christus door Zijn dood het priesterschap heeft vervuld, zoo volgt daar uit, dat door die ééne offerande die eenmaal geschied is, God verzoend is, zoodat de verzoening niet elders behoeft gezocht te worden. Daarom doen zij hem een gruwelijk onrecht aan, en rooven zij de Hem van God door eedzwering gegevene eer door eene misdadige heiligschennis, die of andere offers tot verzoening der zonden oprichten of andere priesters aanstellen. Ware dit maar wat voorzichtiger overwogen door de oude schrijvers in de kerk. Dan zouden ze niet zoo ongegrond en dom de vergelijking van Christus en Melchizedek op brood en wijn hebben overgebracht, die toch in geheel andere dingen' bestond. Zij meenden dat Melchizedek het beeld van Christus was, omdat hij brood en wijn voortbracht.

Want zij voegen er bij, dat Christus zijn lichaam, dat het levende brood is en zijn bloed, dat de geestelijke drank is, heeft overgegeven. Maar als de Apostel in zijnen brief aan de Hebreen, hoofstuk 7 : 1, de overeenkomst van Christus en Mei-

Sluiten