Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat hij, leunende op Gods Vaderlijke liefde, op zijne goedheid alleen, niet op zichzelven noch op zijne eigene verdiensten heeft vertrouwd. Want dit houde men vooral in het oog, dat het geloof die gerechtigheid, waarvan wij in ons zeiven zijn verstoken van elders haalt. Anders zou 1'aulus ten onrechte het geloof tegenover de werken geplaatst hebben, bij de behandeling van het verkrijgen der rechtvaardigheid.

De onderlinge betrekking tusschen de genadige belofte en het geloof, laat geen twijfel over. Men lette slechts op de tijdsomstandigheden. Abram is door het geloof gerechtvaardigd vele jaren, nadat hij door God is geroepen, en vrijwillig uit zijn vaderland is gegaan en een duidelijk toonbeeld van geduld en ingetogenheid geweest is.

Hij had zich geheel aan de deugdzaamheid toegewijd, hij had zich door vlijtige oefening in den geestelijken en uitwendigen dienst Gods bijna op een leven als een Engel toegelegd.

Hieruit volgt dus, dat de rechtvaardigheid des geloofs ons tot het einde onzes levens naar het eeuwige Koninkrijk Gods voert. V elen hebben hiervan eene geheel verkeerde voorstelling. Wel geven zij toe, dat de rechtvaardigheid, die uit genade aan zondaren wordt geschonken en aan onwaardigen wordt aangeboden, door het geloof alleen wordt verkregen ; maar dit beperken zij tot één punt des tijds, zoodat hij rechtvaardig is door goede werken, die eenmaal van den beginne door het geloof de rechtvaardigheid heeft verkregen.

Aldus is het geloof niets anders dan het begin der geïechtigheid, doch voorts in het verdere leven bestaat de arerechtigheid in de werken. Doch zij moeten wel geheel onzinnig zijn, die aldus beuzelen. Want als de engelachtige reinheid van Abram, waarin hij gedurende zoovele jaren trouw heeft volhard, hem niet verhinderde tot het geloof zijne toevlucht te nemen, om gerechtigheid te verkrijgen, waar ter wereld zal dan zulk eene volmaking gevonden worden, die voor Gods aangezicht kan bestaan ? Wij besluiten dus uit de tijdsberekening, dat men de rechtvaardigheid uit de werken niet in de plaats mag schuiven voor de gerechtigheid des geloofs, zoodat deze zou voleindigen, wat gene begon, maar dat de heiligen door het geloof gerechtvaardigd worden zoolang zij in de wereld zijn. Mocht iemand mij tegenwerpen, dat Abram vroeger God heeft geloofd, voordat hij Hem volgde op zijne roepstem, en

Sluiten