Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich aan Zijne bescherming en bewaring toevertrouwde; de verklaring ligt voor de hand, n. 1. dat hier niet gesproken wordt over het tijdstip, wanneer Abram begon gerechtvaardigd te worden of aan God begon te gelooven, maar dat tegelijkertijd wordt geleerd of verhaald, hoe hij het geheele leven gerechtvaardigd werd. Want indien Mozes terstond, van het begin zijner roeping af, aldus gesproken had, zou de hier aangehaalde spitsvondigheid meer schijn van waarheid hebben, dat de gerechtigheid des geloofs, om zoo te zeggen slechts voor het begin is en niet voor het vervolg. Maar nu hij na zoovele vorderingen nog door het geloof heet rechtvaardig te zijn, blijkt allerduidelijkst, dat de geloovigen uit genade gerechtvaardigd worden tot hun dood toe. Wel stem ik toe, dat bij de geloovigen, nadat zij door Gods Geest zijn wedergeboren, de wijze der rechtvaardiging iets verschilt van het begin. Want hen, die slechts uit het vlcesch gebcrcn zijn, verzoent God met zich, zonder dat zij eenig goed bezitten ; en daar Hij niets in hen vindt dan eenen vreeselijken hoop kwaad, rechtvaardigt Hij hen door toerekening. Diegenen echter, die Hij den Geest der heiligheid en der rechtvaardigheid heeft gegeven, deze neemt hij aan met hunne gaven. Maar opdat hunne goede werken Gode behagen, moeten deze ook door genadige toerekening gerechtvaardigd worden, omdat daarin altijd iets zondigs is. Doch dit blijft intusschen vaststaan, dat de menschen door het geloof, niet door de werken gerechtvaardigd worden voor God, want zij verkrijgen de genade door het geloof, omdat zij geen loon door de werken verdienen kunnen. Dat Paulus hieruit afleidt, dat Abram door de werken de rechtvaardigheid niet heeft verdiend, omdat hij ze voor de besnijdenis ontvangen heeft, is niet in strijd met bovengenoemde leer. Het argument van Paulus is aldus : „Abrams besnijdenis was in tijdsorde later dan zijne rechtvaardiging, dus deze kon de oorzaak niet zijn". Immers deze zou noodzakelijk aan zijne uitwerking moeten voorafgaan, Ook stem ik toe, dat Paulus op dezen grond steunt, omdat de werken alleen uit het verbond der Wet verdienstelijk zijn, van welk verbond de besnijdenis tot een onderpand en teeken wordt gesteld. Doch gelijk Paulus de kracht en natuur der besnijdenis niet bepaalt uit de zuivere en oorspronkelijke instelling Gods, maar meer redeneert uit het gevoelen van hen, met wien hij te doen had, evenzoo raakt hij 21

Sluiten