Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danig dc toekomstige staat der kerk zal zijn. Abram verlangde zekerheid aangaande de beloofde erfenis van het land. Thans verneemt hij, dat God beginnen zal met te dooden, d. i. dat hij en de zijnen eerst moesten sterven, voordat zij de heerschappij des lands zouden genieten. Dat God beveelt de geslachte dieren in deelen te snijden, geschiedt, geloof ik, omdat dit het aloude gebruik was bij het sluiten van verbonden. Dit gebruik is later ook op de heidenen overgegaan, wanneer eene overeenkomst moest aangegaan worden, of als een leger moest aangemonsterd worden. De bondgenooten of de soldaten gingen dan tusschen de stukken door, opdat de vereeniging tot een lichaam te heiliger zou zijn, als zij samen in ééne offerande waren ingesloten. Dat bij de Joden deze gewoonte gebruikelijk is geweest, getuigt Jeremia 34 vs. 18, waar hij God aldus sprekende invoert : „Zij hebben Mijn verbond overtreden, dat ik gemaakt heb, toen zij een kalf in twee deelen sneden en tusschen zijne deelen doorgingen, de vorsten van Juda en de edelen van Jeruzalem, en het geheele volks des lands." Ik beschouw echter als de bijzondere reden van het verdeelen der dieren, dat de Heere Abrams geslacht heeft willen toonen, dat het niet slechts gelijk was aan een dood lichaam, maar ook aan een vaneengescheurd en uit elkander gesneden lichaam. Want de slavernij, waarmee ze voor een tijd onderdrukt zijn, was zwaarder dan de dood. Maar doordat het offer aan God wordt gebracht, wordt de dood terstond in een nieuw leven verandert. Dat Abram de deelen tegenover elkander legt, en onderling rangschikt, ziet hierop, dat zij uit de verstrooing wederom zouden bijeen vergaderd worden.Met hoe groote moeilijkheden en met hoevele bezwaren de herstelling der kerk gepaard gaat, toont de vrees waarmee Abram bevangen werd. Wij zien dus, dat hem twee dingen aanschouwelijk zijn voorgesteld, dc harde slavernij, waardoor Abrams kinderen zouden onderdrukt worden, totdat zij der dood en der verscheuring nabij waren en vervolgens de verlossing, die een duidelijk onderpand was van hunne aanneming tot kinderen Gods. Ook wordt ons in het zelfde gezicht de algemeene toestand der Kerk vertoond, want het is Gods gewone handelwijze haar uit niet te scheppen, en uit den dood op te halen.

11. En de vogelen daalden neer. Hoewel het offer aan God gewijd is, zoo is het toch niet vrij van gewelddadige aanvallen van vogelen. Wanneer de geloovigen in Gods bescherming

Sluiten