Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist zijn huisgezin was ingericht, dat niet alleen de ingeborenen, maar ook de vreemden en de met geld gekochten, de ernstige en voor het vleeschelijk gevoel schaamtevolle verwonding zich laten welgevallen. Het blijkt dus, dat Abraham met ijver heeft gezorgd, dat ze dienstvaardig voor hem waren. En doordat hij ze onder eene heilige tucht hield, ontving hij het loon van zijne vlijt, dat hij ze zoo inschikkelijk vond in eene meer dan harde zaak. Zoo schijnt God heden eene onmogelijk uitvoerbare zaak te bevelen, als Hij wil, dat overal in de geheele wereld Zijn evangelie zal gepredikt worden, om haar van den dood tot het leven op te wekken. Immers zien wij hoe groot de hardnekkigheid is van bijna allen, hoe velen en hoe krachtige aanslagen Satan daartegen in het werk stelt, zoodat zelfbij het begin alle wegen zijn afgesloten. Toch past het elk afzonderlijk dezen dienst te volbrengen, en niet voor de beletselen uit den weg te gaan, en ten slotte zal het nog niet blijken van den uitslag, onze pogingen en onzen arbeid volstrekt niet verijdelen.

18de HOOFDSTUK.

1. Daarna verscheen hem de Heere in het eikenbosch Mamre, terwijl hij zelf zat in de deur der tent, op het tijdstip, dat de dag heet werd.

2. En hij hief zijne oogen op en zag, en zie, drie mannen stonden tegenover hem, en als hij ze zag, zoo liep hij hen tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde.

3. En hij zeide : „Mijn Heere, zoo ik nu genade heb gevonden in Uwe oogen, ga dan thans niet van Uwen knecht voorbij.

4. Laat toch nu een weinig water worden gehaald en wascht uwe voeten, en zit onder dezen boom.

5. En ik zal eene bete broods halen en versterkt uw hart, daarna zult gij doorgaan ; deswege zijt gij immers overgekomen tot Uwen knecht ? En zij zeiden : „Doe zooals gij gezegd hebt".

6. Zoo haastte zich Abraham naar de tent tot Sarah, en zeide : „Haast u, en kneed drie maten meelbloem en maak onder de asch gebakken brooden".

Sluiten