Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelen er twee tot hem zond, maar zich meer bijzonder aan hem heeft geopenbaard in Zijnen Zoon.

Want één kreeg (gelijk wij gezien hebben) de voornaamste plaats, als de hoogste in waardigheid. Christus toch is altoos Middelaar geweest. Aangezien Hij zich niet zoo duidelijk aan Lot als aan Abraham heeft geopenbaard, kwamen slechts twee Engelen te Sodom. Wat Mozes' verhaal betreft, dat Lot tegen den avond in de poort der stad zat, velen beweren dat hij dit deed uit dagelijksche gewoonte om gasten te ontvangen. Wijl Mozes de oorzaak verzwijgt, zou het vermetel zijn dit vast te verzekeren. Wel stem ik toe, dat hij niet stil heeft gezeten, gelijk luie menschen plegen te doen ; doch even waarschijnlijk is ook de gissing, dat hij zijne herders tegemoet gegaan is om tegenwoordig te zijn bij het verzamelen der kudde. Dat hij gastvrij geweest is, toont de vriendelijke noodiging, die door Mozes wordt beschreven. Waarom hij toen in de poort der stad bleef staan, is onzeker, tenzij dan dat hij niet de gelegenheid tot weldoen wilde laten voorbijgaan, toen zich gasten aanboden, aan wie hij zich van zijne plichten kon kwijten. Het overige kan men vinden in het voorafgaande hoofdstuk.

2. Geenszins maar op straat. Niet terstond geven de Engelen zich gewonnen, om des te beter den ijver van den heiligen man te toetsen. Want niet alleen om een maaltijd aan te richten moest hij hen naar zijn huis geleiden, maar ook om hen te vrijwaren tegen het geweld der medeburgers en hen tegen onrecht te beschermen. Daarom doen. de Engelen precies, alsof het wel veilig was om op den openbaren weg te slapen, en houden zich, alsof zij de ongeneeslijke slechtheid van het geheele volk niet kenden. Want als de poorten der steden gesloten worden, om het binnenkomen van wilde dieren en vijanden te verhinderen, hoe slecht en beneden alle eischen der beleefdheid is het dan, dat zij, die daar binnen vertoeven, aan nog veel grootere gevaren zijn blootgesteld ? Om dus de misdadigheid des volks te beter te doen uitkomen, spreken de Engelen aldus. Door de Engelen te dwingen om tot hem te komen, opdat hij hen tegen den overmoed van het geheele volk zou kunnen beschermen, toont Lot, hoezeer het hem ter harte ging, dat zijne gasten geen kwaad noch onrecht zouden te lijden hebben.

3. E11 hij maakte voor hen een maaltijd gereed. Met dit 26

Sluiten