Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord en de andere, die daarop volgen, geeft Mozes te kennen, dat de Engelen deftiger dan gewoonlijk werden behandeld, want aldus handelde Lot niet met allen, onverschillig wie. Maar uit de waardigheid van hun gelaat en houding maakte hij op, dat zij geen alledaagsche menschen waren, en daarom bakte hij koeken en bereidde een overvloedig gastmaal. Andermaal zegt Mozes, dat de Engelen hebben gegeten, niet omdat zij dit noodig hadden, maar omdat de tijd nog niet rijp was, om hnnne hemelsche natuur te openbaren.

4. Voordat zijsliepen. In één voorval stelt Mozes hier ons het levende beeld van Sodom voor oogen. Want hierin is het duidelijk, hoe duivelsch hunne samenstemming tot alle kwaad was, dat zoo licht allen konden meedoen aan de laagste gemeenheid. Hoe groot hunne goddeloosheid en onbeschaamdheid was, blijkt daaruit, dat zij zich als hetware tot een leger verzamelden en vijandig Lots huis aanvielen om het te belegeren. Welk een blinde en verbazende wellust toch, om zonder schaamtegevoel gelijk wilde beesten te hoop te loopen ! Hoe groote woestheid en wreedheid toch, om den heiligen man smadelijk te dreigen, en hem het grootste kwaad te willen aandoen ! Hieruit besluiten wij dan ook, dat zij niet slechts aan eene enkele zonde schuldig stonden, maar dat zij overgegeven waren tot alle teugelloosheid in het zondigen, zoodat hun geen schaamtegevoel meer overbleef. Ezechiël nu vermeldt, gelijk ik onlangs mededeelde, van welke eerste bsginselen van kwaad zij tot de uiterste laagheid zijn voortgevaren. Ezech. 6 vs. 49. Hierop heeft ook betrekking, wat Paulus zegt, Rom. 1 vs. 18, dat God de goddeloosheid der menschen straft, als Hij hen tot zoo groote verblindheid overgeeft, dat zij in zondige wellusten gaan leven, en hunne lichamen schande aandoen. Wanneer nu met uitschudding van alle schaamtegevoel aan de wellust de teugels wordt gevierd, volgt daarop spoedig eene slechte en verbazende ruwheid, en mengen vele soorten van misdaden zich dooreen, zoodat het een meer dan afzichtelijke chaos wordt. Bijaldien nu de Sodomieten onder zulk eene zware straf Gods gebogen gingen, omdat zij zich aan alle slechtigheden overgaven, zoo wordt met ons tenminste heel wat zachter gehandeld. Daarom is onze goddeloosheid ook des te minder te verontschuldigen, naarmate Gods waarheid ons te helderder is geopenbaard.

Van den jongste tct den endste. Mozes verzwijgt veel,

Sluiten