Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetware vast besloten in het een of ander kwaad storten, en niet ophouden, voordat zij zich bij God en menschen diep gehaat en afschuwelijk hebben gemaakt.

8. Ik heb twee dochters. Verdient Lots standvastigheid, daar hij zijn leven in de waagschaal stelde ter verdediging zijner gasten, een niet gtringen lof, thans verhaalt Mozes, dat daaraan eenig gebrek heeft gekleefd, waardoor zijne bijzondere deugd met eenigen smet is bezoedeld. Want teneinde raad, zooals dat gaat in moeilijke gevallen, denkt hij een ongeoorloofd middel uit. Immers hij aarzelt niet, om zijne beide dochters tot ontucht over te geven, ten einde de ontembare woede des volks te beteugelen. En toch had hij liever duizend dooden moeten sterven, dan in zulk een plan te treden. Zoo zijn echter gewoonlijk de daden der heiligen, want zij brengen niets zoo Volkomen tot stand, dat er geen gebrek aan kleeft.

Wel wordt Lot door den uitersten nood gedrongen, zoodat het ons niet moet verwonderen, dat hij zijne dochters tot ontucht overgeeft, ziende dat hij met wilde beesten te doen had. Maar het was ondoordacht van hem, dat hij het geneesmiddel tegen het eene kwaad in het andere zocht. Enkelen trachten zijne schuld te verkleinen en daarin ga ik gaarne mee, maar dit eene verdient toch berisping, dat hij het eene kwaad met het andere zocht te vergoeden. Door dit voorbeeld worden wij vermaand, om als de Heere ons met den geest van onoverwinnelijke kracht heeft toegerust, ook te vragen, dat Hij ons besture door den geest der voorzichtigheid, en nooit toelate, dat ons het gezond oordeel en het gematigd overleg begeven. Want eerst dan zullen wij zuiver plichtmatig voortschrijden op onzen weg, als wij in een verwarden toestand het hoofd bij elkaar houden en zien wat geoorloofd, noodig en nuttig is. Met een kalm gemoed zullen wij dan bereid zijn elk gevaar tegemoet te gaan. Want dat door het maken van verkeerde plannen onze gemoederen her en derwaarts geslingerd worden, is geen minder gevaar, als door vrees te worden ontrust. Laat ons hieruit leeren, als wij in de uiterste engte worden gedreven, den Heere te bidden, ons eenigen uitweg te openen. Anderen beschuldigen Lot een valsch voorwendsel gebruikt te hebben, omdat hij wist, dat zijne dochters volstrekt niet begeerd werden. Doch ik twijfel niet, of hij is, het eerste het beste voorwendsel willende zoeken, van den rechten weg afgeweken. Dit toch is buiten

Sluiten