Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts meen ik, dat de naam „land ' in het eerste lid, gezet is voor landstreek of gebied, alsof zij zeiden : Deze streek heeft geene mannen meer overig, die ons zouden kunnen huwen volgens de gewoonte der geheele wereld. Want er bestaat hier eene stilzwijgende tegenstelling tusschen de geheele aarde en een zeker deel daarvan. Doch dat is hare eerste misdaad, dat zij uit ijver, om het menschelijke geslacht voort te planten, de heilige natuurwet schenden. Vervolgens is het verkeerd en goddeloos, dat zij niet tot den Schepper der wereld zeiven vluchten, om haar van die verlatenheid, waarover zij bezorgd waren te genezen. Ten derde openbaren zij hare nalatigheid daarin, dat zij hare harten slechts op het aardsche leven hadden gericht en zich niet bekommerden om het hemelsche leven. Hoewel ik geene zekerheid durf te geven aangaande den tijd, die er verloopen is, tusschen Sodoms ondergang en de onkuische gemeenschap van Lot met zijne dochters, zoo is het toch waarschijnlijk, dat zij zoodra zij in de grot gekomen waren, uit afkeer van de eenzaamheid, dit schandelijke en verfoeielijke plan hebben gevormd. Het kon toch niet lang duren, dat Lot in de grot woonde, of er kwam gebrek aan spijs en drank. En gelijk nu eene plotselinge angst haren vader gelijk een storm had meegesleept, zoo kunnen de dochters in haar ongeduld zich zelfs niet enkele dagen inhouden. Zonder tot God te roepen of bij haren vader om raad te vragen, worden zij door eene dierlijke aandrift meegesleurd. Hieruit zien wij, hoe spoedig hare bevrijding en de straf der Sodomieten haar uit het geheugen is gegaan, schoon beide altoos in haar binnenste hadden moeten bewaard blijven. Ach, dat deze ondeugd ook onder ons niet zoo groot ware ; doch wij toonen op beiderlei wijzen onze ondankbaarheid maar al te duidelijk.

33. En hij bemerkte Jict niet. Schoon Lot niet bij zijn weten zondigde, zoo wordt toch, doordat zijne dronkenschap de oorzaak zijner onkunde was, zijne schuld wel is waar verminderd, maar niet opgeheven. Ja, het lijdt geen twijfel of de Heere heeft met deze manier van straffen zijne ontevredenheid gekastijd. Dit toch is een zeldzaam en wonderlijk iets, dat alle zinnen eens menschen zoo door drank kunnen beneveld zijn, dat hij gelijk een doode zijne wellust uitstort. Ik neem daarom aan, dat hij niet zoozeer door den wijn is beneveld geweest, als wel wegens zijne onmatigheid van Godswege met den

Sluiten