Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest der onwetendheid is geslagen. En bijaldien nu God den heiligen Aartsvader niet heeft gespaard, hoe kunnen wij dan meenen ongestraft te zullen blijven, als wij dezelfde onmatigheid navolgen ? Laten wij daarom uit dit voorbeeld beseffen, dat ons de wet der matigheid wordt voorgeschreven, opdat wij spaarzamelijk en matig zouden eten. Toch zijn er sommige onheilige menschen, die Lot beschouwen als beschermheer hunner goddeloosheid.

Waarom bedenken zij niet liever tot welk eene gruwelijke schande hij is vervallen, omdat hij bovenmatig wijn gebruikte ? Wij hebben, gelijk ik reeds zeide, niet maar eenvoudig tebedenken, wat de dronkenschap met zich medesleept, en met welke andere ondeugden ze in verband staat, maar wij moeten letten op de straf Gods. Daarom toch wilde Hij deze droevige misdaad voor 'alle eeuwen openlijk verbreiden, opdat de dronkenschap zou worden verafschuwd. Dagelijks betuigt de Heere door zware straffen, hoezeer Hem deze ondeugd mishaagt. Als wij zien, dat Abrahams neef, de gastheer van Engelen, een man versierd met bijzonderen roem van heiligheid, door onkuische gemeenschap wordt bezoedeld, omdat hij te veel heeft gedronken, wat staat dan te gebeuren met brassers en hoereerders, die zich dagelijks dronken drinken ? Doch hierover hebben wij uitvoeriger gesproken in het negende hoofdstuk, dat men kan naslaan. Wat de woorden betreft, als Mozes zegt, dat Lot het niet heeft bemerkt, dat zijne dochter ging liggen en opstond; enkelen verklaren dit zoo, dat hij geen onderscheid heeft gekend tusschen eene vreemde en zijne eigene dochter. Doch zoo hij niet geheel verblind ware geweest, had hij 's morgens, zijn roes uitgeslapen hebbende, wel kunnen weten, dat hij met zijne dochter gemeenschap gehad had. Sommigen zeggen, om zijne schuld te verminderen, dat hij niet zoozeer door het vele drinken is beneveld geworden, als wel door droefheid is ter neer gedrukt. Maar ik houd dit vast, dat naarmate hij met meer schitterende gaven begiftigd was, hij ook des te zwaardere straf heeft verdiend, en dat daarom zijn verstand hem ontnomen is, zoodat hij gelijk een redeloos dier zich aan zinnelijke lust overgaf.

35. En de jongste zuster stond, op, en sliep bij hem. Deze plaats leert ons, hoe gevaarlijk het is, om eenmaal te vallen in de strikken des satans. Want wie daarin gevangen raakt, wikkelt zich steeds dieper daarin. Dat Lot een ingetogen en

Sluiten