Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. En de Heere bezocht Sara. In dit hoofdstuk wordt niet slechts Izaaks geboorte beschreven ; doch omdat God in zijne kindsheid het beeld Zijner Kerk afschilderde, verhaalt Mozes dienaangaande ook eene bewonderenswaardige geschiedenis. In het begin zegt hij, dat God Sara heeft bezocht, gelijk Hij beloofd had. Omdat alle voortteling uit Gods genade voortvloeit, gelijk men leest in zekeren Psalm, (Ps. 127 vs. 3) dat de vrucht des buiks eene weldaad Gods is, wordt niet zonder reden gezegd dat de Heere hen, die Hij zaad en kinderen geeft, bezoekt. Want schoon de spruiten van nature schijnen voort te komen, elk uit zijn geslacht, zoo hebben levende wezens toch geene vruchtbaarheid, dan in zooverre, als de Heere Zijne kracht openbaart, tot vervulling van het bekende woord : „Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u."

In de voortteling van het menschelijk geslacht nu schittert zijne bijzondere zegening, en daarom wordt elk baren eener vrouw met recht beschouwd als eene bezoeking van de zijde Gods. Doch Mozes ziet hier verder, n.1. dat Izaak werd geboren buiten de gewone orde der natuur. Want de gewone wijze van voorttelen, en de kracht welke de Heere in de menschen heeft gelegd, hadden in Abraham en zijne vrouw opgehouden te bestaan. Dus vermeldt Mozes hier eene geheime en ongewone kracht van God, die boven de natuurwet uitgaat. En niet ten onrechte, want het is van het grootste belang, dat wij zouden weten, dat Gods vrije goedheid, zoowel in den oorsprong als in den voortgang der Kerk, heerschappij voert, en dat uit niets anders kinderen Gods worden geboren, dan enkel uit zijne barmhartigheid. En dit is de reden, waarom Hij Abraham geen vader heeft doen worden, voordat zijn lichaam bijna vergaan was. Ook merke men op, dat Mozes zegt, dat de bezoeking die hij vermeldt, op de belofte is gegrond: „God bezocht Sara, gelijk Hij beloofd had."

Met deze woorden verbindt hij het gunstbewijs met zijne oorzaak, opdat Gods bijzondere genade, waarvan Izaaks geboorte een blijk was, des te helderder zou uitstralen. Als alleen gezegd werd, dat Sara door den Heere was aangezien, toen zij eenen zoon baarde, had de oorzaak dieper kunnen gezocht worden. Maar nu is het voor niemand twijfelachtig, of de belofte, waardoor Izaak aan Abraham werd geschonken, was uit vrije genade, daar ze eene vrucht was van zijne aanneming

Sluiten