Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levend maakt, zoodat slechts een doode letter overblijft, wordt dit zaad bedorven, zoodat alleen onechte kinderen worden geboren tot dienstbaarheid. Omdat zij echter voor het uiterlijk oog uit Gods Woord, al is het dan bedorven, worden geboren, behouden zij onder de kinderen Gods dezelfde gedaante. Intusschen zijn er geene wettige erfgenamen dandie de Kerk, uit het vrije zaad des Evangelies ontvangen, tot vrijheid baart. Nu heb ik gezegd, dat in deze twee personen den voortdurenden staat der Kerk wordt voorgesteld.

Want de geveinsden zijn niet slechts met de kinderen Gods dooreengemengd in de Kerk, maar met verachting van dezen matigen zij zich trotsch alle recht en eere aan. En gelijk Ismaël door den ijdelen titel van eerstgeborene trotsch geworden, zijnen broeder Izaak kwelde met zijne spotternij, zoo vertrouwen ook deze op hun luister en verontrusten en belachen smadelijk het zuivere geloof der eenvoudigen, omdat zij door zich alles aan te matigen niets van de genade Gods overlaten. Voorts worden wij hierdoor onderricht, dat voor geene anderen het vertrouwen op de zaligheid vast staat, dan voor hen, die uit genade geroepen, al hunne waardigheid van Gods barmhartigheid laten afhangen. Tegenwoordig heeft de Geest weder het hart der vromen met sterke en krachtige wapenen toegerust tegen de snoodheid van hen, die onder een bedriegelijk voorwendsel zich voor de Kerk uitgeven.

Wij zien dus dat dit voorbeeld niet nieuw is, dat zij de eerste plaats in de Kerk Gods innemen, die toch slechts verkeerde geesten zijn. En daarom als heden de Roomschen zich trotsch opvijzelen, is er geene reden om ons te verontrusten over hunne zinledige en winderige pralerij. Dat zij zich beroemen op langdurige opeenvolging, beteekent evenzoo veel, als dat Ismaël zich uitgaf voor eerstgeborene. Het is dus noodzakelijk om onderscheid te maken tusschen de ware en valsche Kerk. Nu drukt Paulus een kenmerk uit, dat zij met hunne listen nooit kunnen wegcijferen. Want evenals door een weinig blazen groote fleschjes worden Vernietigd, zoo wordt ook al hun roem uitgedoofd door dit eene woord, dat de zonen der dienstmaagd geen blijvende erfgenamen zijn. Intusschen moet men hunne onbeschaamdheid geduldig dragen, zoolang God aan hunne tyrannie den teugel viert. Want met de smaadredenen, waarmede zij ons heden aanvallen, werden oudtijds ook de

Sluiten