Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Algem. geschied, van Nederland V p. 368, werd van hem gezegd, dat hij was: „le premier ennemi des oligarques, des fédéralistes dans l'assemblée nationale batave. II les foudroya par son éloquence, et surtout par ses réparties spirituelles. L'un des auteurs du 22 Janvier; chassé le 12 Juin. II a de plus de talens naturels que d'instruction; mais il connait trés bien les intéréts du commerce de son pays. II connait aussi tout ce qui a rapport aux manufactures; il a lui-même une grande fabrique de draps a Tilburg. II s'est miné dans la révolution. II est ami des Francais, détesté par 1'oligarchie, anabaptiste tolérant". In het jaar 1795 werd hij benoemd tot president der Provisioneele Representanten des Volks van Bataafsch Braband, welk college was ingesteld bij een verdrag, op 11 Juli van laatstgemeld jaar te's Hertogenbosch gesloten tusschen de Gedeputeerden der Staten Generaal eenerzijds en de Gecommitteerden van de Municipaliteiten der Generaliteitslanden of van Bataafsch Braband anderzijds en waarbij was bepaald, dat het dat gewest zoude beheeren tot 31 December d. a. v., als wanneer het zoude worden bestuurd door de Representanten van Bataafsch Braband, die inmiddels door het volk zouden gekozen worden. Pieter Vreede droeg dat bestuur aan dezen op laatstgemelden datum^over in de Groote Kerk te Breda met eene toespraak, waarbij hij hun vroeg: „Zal ik u herinneren aan de eerste vonken van vrijheid, die in Breda, in Bergen, in den Bosch, in de Meijerij, in de Graaf, in Cuijk, als op één oogenblik ontgloeiden? aan de Tilburgsche vergadering, waarin Bataafsch Braband zich onafhankelijk verklaarde ? Zal ik hier die zwarte pogingen van het geweld afschilderen, die zijn aangewend om onze vrijheidszucht in hare geboorte uit te dooven? die bange dagen, toen in de Meijerij benden Huzaren met de ketenen der onderdrukking werden rondgezonden, met de sabels boven onze hoofden opgeheven? Zal ik dat alles intreden? Neen, Broeders, zulks zoude mij heenleiden tot het aandenken aan een onzalige Broedertwist, die daaruit geboren is, die na dezen

Sluiten