Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schepper ongestoord loven en eeren, maar dat zij alle, na hunne eeredienst op hunne manier aan het Opperwezen bewezen te hebben, zich zonder onderscheid met eendankbaar en broederlijk hart rondom de vrijheid en het Gouvernement scharen om als vrienden van regtvaardigheid en orde zich als kinderen, die maar ééne familie uitmaken, te vereenigen in alles wat de civiele en politieke zaken betreft en zij zullen alle ter prosperiteit van het Vaderland en tot behoud der vrijheid medewerken." Pater Allard in zijn Antonius van Gils p. 115 noot 1 drukte zich alzoo niet geheel juist uit, toen hij over van Hooff, voor wat diens godsdienstige richting betrof, schreef, dat deze was „un bon cathölique, qui ne pratiquait pas." Van Hooff was daarom nog niet anti-clericaal, zooals men thans zegt, want hij beschermde blijkens denzelfden Schr. de R. K. geestelijken Moser en van Gils en blijkens hetgeen ik in de Bossche Bijdragen I p. 261 meedeelde ook nog de Abdijheeren van Berne. Daarentegen was wel juist wat pater Allard t. a. p. verder over hem mededeelde, dat hij „overigens was het beste en oprechtste en dienstvaardigste hart, dat men uitdenken kan". Dit bleek toch o. a. uit de bescherming, die hij, ondanks zijne liberaal-godsdienstige opvattingen, aan voornoemde geestelijken verleende en uit zijn optreden als commissaris-generaal van Oostfriesland, daar toch Wiarda in zijne Neueste Ostfriesische Geschichte X" Bd. 2e Abth. p. 414 hem noemde: „ein alter, ehrwürdiger Mann, der wahrend seiner ganzen hiesigen Anwesenheit wegen seiner Aufrichtig keit und Rechtschaffenheitallgemein geschatzt wurde. fn de „Karakterschets der Volksvertegenwoordigers, zitting hebbende in de Nationaale Vergadering" (Taxandria XIV p. 254) wordt verder van hem gezegd, dat hij was: „een eerlijk man, die het wel meent, maar geen meester zijner driften; een blind navolger der Franschen en daarom een speelpop der intriguanten; hij is een volksvriend en evenwel vervoert zijn afkeer van terrorisme hem zoo ver, dat hij alle volksvergaderingen haat; hij is geen aristocraat en

Sluiten