Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter een dweepend voorstander van den Staatsraad, advocaat der nieuw ontworpen constitutie. Intusschen is hij ver verheven boven de Brabandsche vooroordeelen en een groot ijveraar voor de eenheid en amalgame." Houben in zijne Geschiedenis van Eindhoven II p. 283 schreef nog van hem: „van Hooff was meer dan een gewoon man. Aan ver uitstekende talenten paarde hij een buitengewone wilskracht en sterke passiën. Welbespraakt, diepzinnig, vast in zijne redeneeringen, stond hij immer pal op zijne beginselen en won zijne toehoorders. Maar, zijne beginselen, geput in de school der philosophen, die Frankrijk ongelukkig maakten, droegen ook het kenmerkdierzelfde beginselen." Houbendeelt daar verder mede zijne loopbaan gedurende den tijd, dat hij, na zijn terugkeer uit Frankrijk, te Eindhoven verbleef. Wij zien daaruit, dat van Hooff toen aldaar aanstonds burgemeester werd, wat destijds was het ambt van gemeeneontvanger, en er eene Vaderlandsche Societeit onder den naam van Concordia oprichtte, waaruit bleek, dat hij een groot aanhanger was van de partij der Patriotten; ') dat hij vervolgens met eenige Eindhovensche Patriotten naar Waalwijk trok en van daar naar Utrecht om er de Patriottische partij te versterken; dat Mr. H. J. van Adrichem, de gemachtigde van den Advocaat fiskaal van Brabant, hem deswege, na het herstel van het Stadhouderlijk bewind van prins Willem V, door Huzaren te Eindhoven, waarheen hij was teruggekeerd, deed gevangen nemen en naar den Haag overbrengen; dat men hem aldaar echter uit de gevangenschap ontsloeg, waarna hij weder naar Eindhoven ging en er met gejuich werd binnengehaald; dat hij daarop Eindhoven verdedigde tegen een deel van het muitend garnizoen van den Bosch; dat Spoor, de Orangistische stadhouder te Eindhoven, hem vervolgens gevangen nam op grond dat hij in geheime verstandhouding zoude staan met de Franschen, doch dat hij uit zijne gevangenschap wist te

') Zie nog Handelingen alsvoren 1885 p. 45 en vlgd.

Sluiten