Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAREN

alwaer den patroon der kercken is St. Lambert.

Jus patronatus competerende den abdt van Tongerlo.

Hieronder is gheleegen een out adelijck huys, den Emelaer, int vulgair den Eemer ghenaempt,3) te leene ghehouden van den hartoghe van Brabant, met schoone privilegien van jaght, ende visschereyen, hercoomende van heer Dirck de Roover, ridder, by gifte hartoghs van Brabant, blyckende erstelijck by de reeckeninge van Jan Loenmansen, rentmeester van den Bosch, anno 1441.

Item uut de reeckeninge meester Lonys Bete, rentmeester, anno 1419.

Item in de reeckeninge van Hendrick van Huessel, beginnende van de jaren 1419, endende 1421 exclus, seggende deese voorsc. rentmeesters int doen van haere reckeningen van de jaren voorsc. van de warande tot Oosterwijck, Essche. Helvort ende Vucht (niet), omdat die Jan de Rover, Jor Dirckxzoone wilen, by gifte hout van hartogh Jan van Brabant, nu toebehoorende ende bewoont by Jor Care! van Vladracken.

Nogh is hier gheleegen een huys van minder remarque, herghecomen van die van Rijswijck, nu toebehoorende Hester van Orinsven, eenige doghter van Rogier van Grinsven, licentiaet ende in synen leven advocaet binnen Shartogenbosch.4)

Item ten tyden der gheneraele heerttellinge sijn tot Haeren ende Belveren hiernae volgende te saemen bevonden 168 heertsteeden, onder dewelcke waeren onbewoonde 2 heertsteeden ; van den H. Geest leevende 32 heertsteeden.

Het uutgeeven van den Eemelaer.

Wencelaus etc. ende Johanna etc. doen condt allen luyden, want heer Jan die Roover, ridder, onsen lieven en ghemiriden man ende hofmeester, tot synen goeden, gheheeten den Nemelaer, in die parochie van Haeren gheleegen, met der visschereyen, van welcke heer Jan voorsc. ons eenen ouden grooten tournois te gelden placht te chifnsen, welcken grooten tonrnois

Sluiten