Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wy hem ende synen gheerfden quytschelden ten eeuwigen dagen, welcke voors. visschereye aengaet van den molen ter Borch ende rijckt tot der sluysen tot Lucel ende met allen anderen syne toebehoorten, medt zynen vryen wille ons opghedragen heeft tot eenen eygendomme, welcke goederen te Nemelaer mette voors. visschereye ende alle andere toebehoorten wy hem voor de mennighvuldighe bequaeme ende ghetrouwe dienst etc. Actum 11 daegen in Meert Anno 1357.

BERCKEL

is onder Oosterwijck met ghereghte. Den patroon der cappelle is St. Wilbord. Het jus patronatus den abdt van St.Geertruyden.

Item sijn hier tot Berckel ten tyden der generaele heerdtellinge bevonden 78 heertsteeden ; hieronder sijn onbewoonde 4 heertsteeden, ende aerme, van den H. Geest leevende, 6 heertsteeden.

UDENHOUT.

Van ghelycken als onder Oosterwijck. Den patroon der capelle is St. Lambert. Jus patronatus van den Udenhout den abdt van St. Geertruyden.

Tol Udenhout bevonden 130 heertsteeden; onder deese sijn onbewonden 2, ende aermen, van den fi. Geest leevende, 2 heertsteden.

HEUCKELUM.

Insgelijckx als onder Oosterwijck, hebbende eene cappelle, daer Onse L. Vrouwe patronesse is.

Jus patronatus den abdt van St. Geertruyden.

Tot Heuckelum ende Enschot (hiemae volgend) sijn te saemen bevonden ten tyden der generaele heerttellinge 112 heertsteeden, onder dewelcke sijn onbewoond 2 heertsteeden. ende aermen, van den H. Geest leevende, 8 heertsteeden.

Sluiten